Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Lexmark MX826

חסימת נייר במגשים

  1. הסר את המגש.

    אזהרה—פוטנציאל לנזק:  חיישן בתוך המגש האופציונלי ניזוק בקלות כתוצאה מחשמל סטטי. גע במשטח מתכתי לפני שתסיר את הנייר התקוע שבמגש.

  2. הוצא את הנייר התקוע.

    הערה:  ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.

  3. הכנס את המגש.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top