Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Lexmark MX826

חסימת נייר ביחידת גימור הסיכות והמחורר

  חסימת נייר בדלת P

 1. פתח את דלת P.

 2. הוצא את הנייר התקוע.

  הערה:  ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.

 3. סגור את הדלת.

  חסימת נייר בסל יחידת גימור הסיכות והמחורר

  הוצא את הנייר התקוע.

  הערה:  ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top