Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Lexmark MX826

חסימת נייר בדלת C

 1. פתח את דלת C.

  זהירות—משטח חם:  פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  למניעת נזק כתוצאה מפריקה אלקטרוסטטית, גע בחלק כלשהו של שלד המתכת החשוף של המדפסת לפני גישה אל האזורים הפנימיים של המדפסת או נגיעה בהם.

 2. הסר את הנייר החסום מהאזורים הבאים:

  הערה:  ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.

  • אזור ה-fuser
  • מתחת לאזור ה-fuser
  • אזור ההדפסה הדו-צדדית
 3. סגור את הדלת.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top