Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Lexmark MX826

המדפסת לא מתחברת לרשת ה-Wi‑Fi

פעולהכןלא

שלב 1

ודא שההגדרה של האפשרות Active Adapter (מתאם פעיל) היא Auto (אוטומטי).

במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) >  > Network/Ports (רשת/יציאות) >  > Network Overview (סקירת רשת) >  > Active Adapter (מתאם פעיל) >  > Auto (אוטומטי).

האם ניתן לחבר את המדפסת לרשת ה-Wi‑Fi?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 2.

שלב 2

בדוק את נבחרת רשת ה-Wi‑Fi הנכונה.

הערה:  ייתכן שה-SSID המשמש כברירת מחדל משותף למספר נתבים.

האם אתה מתחבר לרשת ה-Wi‑Fi הנכונה?

עבור אל שלב 4.

עבור לשלב 3.

שלב 3

התחבר לרשת ה-Wi‑Fi הנכונה. לקבלת מידע נוסף ראה חיבור המדפסת לרשת Wi‑Fi.

האם ניתן לחבר את המדפסת לרשת ה-Wi‑Fi?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 4.

שלב 4

בדוק את מצב האבטחה האלחוטית.

במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) >  > Network/Ports (רשת/יציאות) > Wireless (תקשורת אלחוטית) >  > Wireless Security Mode (מצב אבטחה אלחוטית).

האם נבחר מצב האבטחה האלחוטית הנכון?

עבור אל שלב 6.

עבור לשלב 5.

שלב 5

בחר את מצב האבטחה האלחוטית הנכון.

האם ניתן לחבר את המדפסת לרשת ה-Wi‑Fi?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 6.

שלב 6

ודא שהזנת את סיסמת הרשת הנכונה.

הערה:  שים לב לתווי הרווח, למספרים ולאותיות רישיות בסיסמה.

האם ניתן לחבר את המדפסת לרשת ה-Wi‑Fi?

הבעיה נפתרה.

פנה אל תמיכה בלקוחות.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top