Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Lexmark MX826

לא ניתן לשגר או לקבל פקסים באמצעות הפקס האנלוגי

פעולהכןלא

שלב 1

תן פתרון לכל הודעות השגיאה שמופיעות בתצוגה.

האם אתה מצליח לשגר או לקבל פקס?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 2.

שלב 2

ודא שהכבלים של הציוד הבא מחוברים היטב:

 • טלפון
 • שפופרת
 • משיבון

האם אתה מצליח לשגר או לקבל פקס?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 3.

שלב 3

האזן לצליל החיוג.

 • התקשר אל מספר הפקס כדי לבדוק אם הוא פועל כהלכה.
 • אם אתה משתמש בתכונת חיוג ללא הרמת השפופרת, הגבר את עוצמת הקול כדי לוודא שיש צליל חיוג.

האם אתה מצליח לשמוע צליל חיוג?

עבור אל שלב 5.

עבור לשלב 4.

שלב 4

בדוק את שקע הטלפון שבקיר.

 1. חבר את הטלפון האנלוגי ישירות לשקע שבקיר.

 2. האזן לצליל החיוג.

 3. אם אינך שומע צליל חיוג, השתמש בכבל טלפון אחר.

 4. אם עדיין אינך שומע צליל חיוג, חבר את הטלפון האנלוגי לשקע אחר בקיר.

 5. אם אתה שומע צליל חיוג, חבר את המדפסת לשקע זה בקיר.

האם אתה מצליח לשגר או לקבל פקס?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 5.

שלב 5

בדוק אם המדפסת מחוברת לשירות טלפון אנלוגי או למחבר הדיגיטלי הנכון.

 • אם אתה משתמש ברשת דיגיטלית לשירותים משולבים (Integrated Services for Digital Network, ISDN), בתחבר ליציאת טלפון אנלוגי של מתאם ISDN. לקבלת מידע נוסף, פנה לספק ה-ISDN.
 • אם אתה משתמש ב-DSL, חבר מסנן DSL או נתב התומך בשימוש אנלוגי. לקבלת מידע נוסף פנה לספק ה-DSL.
 • אם אתה משתמש בשירות טלפון מסוג מרכזת פרטית (private branch exchange‏, PBX), ודא שאתה מתחבר לחיבור אנלוגי ב-PBX. אם לא קיים חיבור כזה, שקול התקנת קו טלפון אנלוגי עבור מכשיר הפקס.

האם אתה מצליח לשגר או לקבל פקס?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 6.

שלב 6

  נתק זמנית ציוד אחר ובטל את זמינותם של שירותי טלפון אחרים.

 1. נתק ציוד אחר (למשל משיבונים, מחשבים, מודמים או מפצלי קווי טלפון) המחובר בין המדפסת וקו הטלפון.

 2. בטל את תכונות השיחה הממתינה והתא הקולי. לקבלת מידע נוסף פנה לחברת הטלפונים.

האם אתה מצליח לשגר או לקבל פקס?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 7.

שלב 7

סרוק את המסמך המקורי עמוד אחד בכל פעם.

 1. חייג את מספר הפקס.

 2. סרוק את המסמך.

האם אתה מצליח לשגר או לקבל פקס?

הבעיה נפתרה.

פנה אל תמיכה בלקוחות.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top