Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Консумативи, които не са на Lexmark

Принтерът установи поставен консуматив или част, която не е от Lexmark.

Вашият принтер Lexmark е разработен за най-добра работа с оригинални консумативи и части от Lexmark. Използването на консумативи и части от трети страни може да повлияе на качеството на работа, надеждността или живота на принтера и неговите компоненти.

Всички показатели за срока на експлоатация са проектирани за работа с консумативи и части от Lexmark и може да предоставят неочаквани резултати, ако се използват консумативи или части от трети страни. Използването на модула за изображения извън предназначения срок на експлоатация може да повреди Вашия принтер Lexmark или свързаните с него компоненти.

Предупреждение – потенциални щети:  Използването на консумативи или части от трети страни може да повлияе на гаранционния обхват. Щети, причинени от използването на консумативи или части от трети страни, може да не се покриват от гаранцията.

За да приемете някои или всички от тези рискове и да използвате неоригинални консумативи или части за Вашия принтер, натиснете и задръжте едновременно за 15 секунди X и # на контролния панел на принтера.

Ако не желаете да приемате тези рискове, отстранете консумативите или частите от трети страни и след това поставете в принтера си оригинални консумативи или части на Lexmark. За повече информация вижте Употреба на оригинални части и консумативи Lexmark.

Ако принтерът не печата след едновременно натискане и задържане на X и # за 15 секунди, нулирайте брояча за използването на консумативи.

  1. От контролния панел се придвижете до:

    Settings (Настройки) > Device (Устройство) > Maintenance (Поддръжка) > Configuration Menu (Меню Конфигур.) > Supply Usage And Counters (Използване на консумативи и броячи)

  2. Изберете частта или консуматива, който искате да нулирате, след което изберете Start (Старт).

  3. Прочетете предупредителното съобщение и след това изберете Continue (Продължаване).

  4. Натиснете и задръжте едновременно X и # за 15 секунди, за да изчистите съобщението.

  5. Забележка:  Ако не можете да нулирате броячите за използването на консумативи, върнете продукта там, откъдето сте го закупили.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top