Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Lexmark MX826

יצירת קיצור דרך

 1. במסך הבית גע באפשרות Shortcut Center (מרכז קיצורי הדרך).

  הערה:  ייתכן שהסמל והשם שונו. לקבלת מידע נוסף פנה למנהל המערכת.

 2. בחר פונקציית מדפסת ואז גע באפשרות Create Shortcut (צור קיצור דרך).

  הערה:  פונקציית הדוא"ל המאובטח אינה נתמכת.

 3. קבע את ההגדרות ולאחר מכן גע ב-Save (שמור).

 4. הקלד שם קיצור דרך ייחודי.

  הערה:  למניעת חיתוך שמות במסך הבית, הקלד עד 25 תווים בלבד.

 5. גע ב-OK (אישור).

  היישום יוצר מספר קיצור דרך ייחודי באופן אוטומטי. כדי להפעיל את קיצור הדרך, הקש # ואז את מספר קיצור הדרך.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top