Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Lexmark MX826

הזמנת יחידת הדמיה

כיסוי הדפסה נמוך במיוחד לפרקי זמן ממושכים עלול לגרום לכשל בחלקי יחידת ההדמיה לפני שהטונר אוזל.

פריטתוכנית ההחזרה של Lexmarkתוכנית החזרה ארגונית*רגיל

* יחידת הדמיה זו זמינה רק עבור מדפסת המנוהלות על-פי חוזה. לקבלת מידע נוסף פנה אל נציג Lexmark באזורך או למנהל המערכת.

יחידת הדמיה

58D0Z00

58D0Z0E

58D0ZA0

האם מאמר זה הועיל לך?
Top