Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Lexmark MX826

הזמנת ערכת תחזוקה

כדי לזהות את סוג ה-fuser הנתמך פתח את דלת A ואז הסר את מחסנית הטונר ויחידת ההדמיה. אתר את הקוד הדו-ספרתי של סוג ה-fuser שמופיע בחזית ה-fuser, לדוגמה, 00 או 01.

אזהרה—פוטנציאל לנזק:  אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.

הערות:

  • שימוש בסוגים מסוימים של נייר עשוי לחייב החלפה של ערכת התחזוקה לעתים קרובות יותר.
  • גלגלת ההפרדה, ה-fuser, גלגלות האיסוף וגלגלת ההעברה, כולם כלולים בערכת התחזוקה, וניתן להזמינם בנפרד ולהחליפם בהתאם לצורך.
  • לקבלת מידע נוסף על החלפת ערכת התחזוקה עיין בתיעוד הנלווה לערכה.
ערכות תחזוקת fuser במסגרת תוכנית ההחזרה
סוג ערכת תחזוקת fuserמק"ט

סוג 00

41X2233

סוג 01

41X2234

סוג 02

41X2235

סוג 03

41X2236

סוג 04

41X2237

סוג 11

41X2242

סוג 13

41X2243

סוג 32

41X2250

סוג 33

41X2251

סוג 35

41X2252

סוג 36

41X2253

ערכות תחזוקת fuser רגילות
סוג ערכת תחזוקת fuserמק"ט

סוג 05

41X2238

סוג 06

41X2239

סוג 07

41X2240

סוג 08

41X2241

סוג 17

41X2244

סוג 19

41X2245

ערכת תחזוקת הגלגלת
פריטמק"ט

ערכת תחזוקה לגלגלת מנוע המדפסת

41X2352

ערכת תחזוקה של מזין המסמכים האוטומטי
פריטמק"ט

ערכת תחזוקת ADF

41X2351

האם מאמר זה הועיל לך?
Top