Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Instalace zásobníku na 2100 listů

  VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM  Abyste zabránili riziku úrazu elektrickým proudem, jestliže potřebujete získat přístup k desce řadiče nebo chcete doplnit volitelný hardware a paměťová zařízení poté, co jste tiskárnu nastavili; tiskárnu nejprve vypněte a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a až poté pokračujte. Máte-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoliv kabely vedoucí k tiskárně.

  VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ PŘEVRÁCENÍ  Při instalaci jednoho nebo více doplňků tiskárny nebo multifunkční tiskárny budete možná muset použít kolečkový podstavec, nábytek nebo jiný prvek, abyste předešli nestabilitě a možnému zranění. Další informace o podporovaných konfiguracích naleznete na www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 1. Vypněte tiskárnu.

 2. Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a poté z tiskárny.

 3. Vybalte zásobník a odstraňte veškerý balicí materiál.

  Poznámka:  Jsou-li volitelné zásobníky již nainstalovány, před zvednutím tiskárny je z tiskárny odemkněte. Nezvedejte tiskárnu a zásobníky současně.

 4. Nainstalujte zásobník na kolečkový podstavec.

  Poznámka:  Ujistěte se, že kolečka kolečkového podstavce jsou zajištěná.

  VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Přesahuje-li hmotnost zásobníku 20  kg (44  liber), může být k jejímu bezpečnému zdvižení třeba nejméně dvou osob.

 5. Vyrovnejte tiskárnu se zásobníkem a usaďte tiskárnu, aby zaklapnula na místo.

  VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Přesahuje-li hmotnost tiskárny 20  kg (44  liber), může být k jejímu bezpečnému zdvižení třeba nejméně dvou osob.

 6. Zapojte napájecí kabel do tiskárny a poté jej zapojte do elektrické zásuvky.

  VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Abyste zabránili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, připojte napájecí kabel do řádně uzemněné elektrické zásuvky s odpovídajícími parametry, která se nachází v blízkosti výrobku a je snadno přístupná.

 7. Zapněte tiskárnu.

Přidejte zásobník do ovladače tiskárny, aby byl k dispozici pro tiskové úlohy. Další informace najdete v části Přidání dostupných volitelných doplňků do ovladače tiskárny.

Byl tento článek užitečný?
Top