Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Lexmark MX826

התקנת יחידת הגימור סיכות ומחורר

  זהירות—סכנת נפילה:  התקנת אחת או יותר מהאפשרויות במדפסת או במדפסת הרב-תכליתית (MFP) עשויה להצריך בסיס עם גלגלים, ריהוט או אמצעי אחר כדי למנוע חוסר יציבות אשר עלול לגרום לפגיעה. לקבלת מידע נוסף על התצורות הנתמכות בקר בכתובת www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 1. כבה את המדפסת.

 2. נתק את כבל החשמל משקע החשמל שבקיר ולאחר מכן מהמדפסת.

 3. הוצא את יחידת גימור סיכות, מחורר מאריזתה.

 4. הסר את המכסה העליון של המדפסת.

 5. התקן את יחידת הגימור במדפסת ולאחר מכן דחף אותה כלפי מטה כדי לוודא שהיא מחוברת למדפסת בצורה מאובטחת.

 6. חבר את כבל החשמל למדפסת ואז לשקע החשמל.

  זהירות—פוטנציאל לפציעה:  כדי להימנע מסכנת התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמל בעל דירוג והארקה מתאימים, אשר ממוקם בקרבת המוצר ונגיש בקלות.

 7. הדלק את המדפסת.

  הוסף את יחידת הגימור למנהל התקן המדפסת כדי שתהיה זמינה למשימות הדפסה. לקבלת מידע נוסף ראה הוספת אפשרויות זמינות במנהל התקן המדפסת.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top