Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Lexmark MX826

הצפנת הדיסק הקשיח של המדפסת

תהליך זה ימחק את כל התכנים בכונן הקשיח. במידת הצורך גבה נתונים חשובים במדפסת לפני תחילת ההצפנה.

  1. במסך הבית, גע ב-Settings (הגדרות) > Security (אבטחה) > Disk Encryption (הצפנת דיסק) > Start Encryption (התחל הצפנה).

  2. בצע את ההוראות שעל התצוגה.

הערות:

  • למניעת אובדן נתונים, אל תכבה את המדפסת במהלך תהליך ההצפנה.
  • תהליך זה עשוי להימשך החל במספר דקות ועד יותר משעה. במהלך זמן זה המדפסת לא תהיה זמינה למשימות אחרות.
  • לאחר ההצפנה המדפסת תופעל מחדש באופן אוטומטי.
האם מאמר זה הועיל לך?
Top