Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Lexmark MX826

אין אפשרות לקרוא כונן הבזק

פעולהYes (כן)No (לא)

שלב 1

בדוק אם המדפסת אינה עסוקה בעיבוד משימת הדפסה, העתקה, סריקה או פקס אחרת.

האם המדפסת מוכנה?

עבור לשלב 2.

המתן עד שהמדפסת תסיים לעבד את המשימה האחרת.

שלב 2

ודא כי יש תמיכה בכונן הבזק לקבלת מידע נוסף ראה כונני הבזק וסוגי קבצים נתמכים.

האם כונן ההבזק נתמך?

עבור לשלב 3.

הכנס כונן הבזק נתמך.

שלב 3

  1. בדוק אם יציאת ה-USB זמינה. לקבלת מידע נוסף ראה אפשור פעולה של יציאת ה-USB.

  2. הוצא את כונן ההבזק ואז הכנס אותו.

האם המדפסת מזהה את כונן ההבזק?

הבעיה נפתרה.

פנה אל תמיכה בלקוחות.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top