Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Lexmark MX826

חסימת נייר בדלת A

 1. פתח את דלת A.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  למניעת נזק כתוצאה מפריקה אלקטרוסטטית, גע בחלק כלשהו של שלדת מתכת חשופה של המדפסת לפני גישה אל האזורים הפנימיים של המדפסת או מגע בהם.

 2. הסר את מחסנית הטונר.

 3. הסר את יחידת ההדמיה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  אל תיגע בתוף הפוטוקונדוקטור. הדבר עלול לפגוע באיכותן של משימות הדפסה עתידיות.

 4. משוך את יחידת הההדפסה הדו-צדדית החוצה.

 5. הוצא את הנייר התקוע.

  הערה:  ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.

 6. הכנס את יחידת ההדפסה הדו-צדדית.

 7. הכנס את יחידת ההדמיה.

 8. הכנס את מחסנית הטונר.

 9. סגור את הדלת.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top