Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Lexmark MX826

התאמת רישום מזין המסמכים האוטומטי

 1. במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) |Device (התקן) |Maintenance (תחזוקה) |Configuration Menu (תפריט תצורה) |Scanner Configuration (תצורת סורק) | Scanner Manual Registration (רישום ידני של הסורק).

 2. בתפריט Print Quick Test (הדפס בדיקה מהירה), גע באפשרות Start (התחל).

 3. שים את הדף לבדיקת הדפסה מהירה במגש של מזין המסמכים האוטומטי.

 4. גע באפשרות Front ADF Registration (רישום מזין מסמכים אוטומטי קדמי) או Rear ADF Registration (רישום מזין מסמכים אוטומטי אחורי).

  הערות:

  • כדי ליישר את רישום מזין המסמכים האוטומטי הקדמי, שים את דף הבדיקה כשהוא פונה כלפי מעלה והצד הקצר יותר נכנס תחילה למזין המסמכים האוטומטי.
  • כדי ליישר את רישום מזין המסמכים האוטומטי האחורי, שים את דף הבדיקה כשהוא פונה כלפי מטה והצד הקצר יותר נכנס תחילה למזין המסמכים האוטומטי.
 5. בתפריט Copy Quick Test (בדיקת העתקה מהירה) גע באפשרות Start (התחל).

 6. השווה את דף בדיקת ההעתקה המהירה למסמך המקור.

  הערה:  אם השוליים של דף הבדיקה שונים מאלה של המסמך המקורי, כוונן את השוליים העליונים והאופקיים.

 7. חזור על step 5 ועל step 6 עד שהשוליים של דף בדיקת ההעתקה המהירה יהיו תואמים במידה רבה לאלה של המסמך המקורי.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top