Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Instalace volitelné karty

VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM  Abyste zabránili riziku úrazu elektrickým proudem, jestliže potřebujete získat přístup k desce řadiče nebo chcete doplnit volitelný hardware a paměťová zařízení poté, co jste tiskárnu nastavili; tiskárnu nejprve vypněte a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a až poté pokračujte. Máte-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoliv kabely vedoucí k tiskárně.

 1. Vypněte tiskárnu.

 2. Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a poté z tiskárny.

 3. Pomocí plochého šroubováku otevřete přístupový kryt desky řadiče.

  Varování – nebezpečí poškození:  Elektronické součásti desky řadiče mohou být snadno poškozeny statickou elektřinou. Než se dotknete některé elektronické součástky nebo konektoru, dotkněte se kovového povrchu tiskárny.

 4. Vybalte volitelnou kartu.

  Varování – nebezpečí poškození:  Nedotýkejte se kontaktů podél hrany karty.

 5. Zatlačte kartu na místo přiměřenou silou.

  Poznámka:  Celá délka konektoru karty se musí dotýkat desky řadiče a být s ní zarovnána.

  Varování – nebezpečí poškození:  Nesprávnou instalací karty může dojít k poškození karty a desky řadiče.

 6. Zavřete přístupový kryt.

 7. Zapojte napájecí kabel do tiskárny a poté jej zapojte do elektrické zásuvky.

  VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Chcete-li zabránit nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, připojte napájecí kabel do řádně uzemněné elektrické zásuvky s odpovídajícími parametry, která se nachází v blízkosti výrobku a je snadno přístupná.

 8. Zapněte tiskárnu.

Byl tento článek užitečný?
Top