Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Lexmark MX826

טעינת מגש של 550 גיליונות

זהירות—פוטנציאל לפציעה:  טען כל מגש בנפרד כדי להפחית את הסיכון לחוסר יציבות של הציוד. השאר את כל שאר המגשים במצב סגור עד שתצטרך לפתוח אותם.

 1. הסר את המגש.

  הערה:  כדי למנוע חסימות נייר, אל תסיר מגשים כשהמדפסת בפעולה.

 2. כוונן את מובילי הנייר כך שיתאימו לגודל הנייר שאתה טוען.

  הערה:  היעזר בסימוני הגודל על חלקו התחתון של המגש כדי למקם את המובילים.

 3. הגמש, אוורר ויישר את קצוות הנייר לפני הטעינה.

 4. טען את ערימת הנייר כאשר הצד המיועד להדפסה פונה מטה, וודא שהמובילים הצדיים צמודים לנייר אך בעדינות.

  • אל תחליק נייר לתוך המגש.
  • למניעת חסימות נייר, ודא שגובה הערימה נמוך ממחוון המילוי המקסימלי של הנייר.
  • טען נייר מכתבים מתאים, בהתאם לקיומה או אי-קיומה של יחידת גימור סיכות אופציונלית.
  • ללא יחידת גימור סיכות אופציונליתעם יחידת גימור סיכות אופציונלית

   הדפסה חד-צדדית

   הדפסה חד-צדדית

   הדפסה דו-צדדית

   הדפסה דו-צדדית

  • בעת טעינת נייר מחורר, ודא שהחורים בצד הארוך של הנייר מיושרים ביחס לצד הימני של מגש הנייר.
  • הדפסה חד-צדדיתהדפסה דו-צדדית
  • טען מעטפות כאשר צד הדש פונה כלפי מעלה וכנגד הצד הימני של המגש.
  • אזהרה—פוטנציאל לנזק:  אל תשתמש במעטפות עם בולים, מהדקים, לחצנים, חלונות, רפידות מצופות או חלקים נדבקים מעצמם.

 5. הכנס את המגש.

 6. בלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את סוג הנייר וגודל הנייר בתפריט Paper (נייר) בהתאם לנייר הטעון.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top