Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Lexmark MX826

הדפסה מפרופיל Cloud Connector

  1. במסך הבית גע באפשרות Cloud Connector.

  2. בחר ספק שירות ענן ואז בחר פרופיל.

    הערה:  לקבלת מידע נוסף על יצירת פרופיל Cloud Connector ראה יצירת פרופיל Cloud Connector.

  3. גע באפשרות Print (הדפסה) ובחר קובץ.

    במידת הצורך שנה את ההגדרות.

    הערה:  הקפד לבחור קובץ נתמך.

  4. הדפס את המסמך.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top