Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Инсталиране на тавата за 2100 листа

  ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР:  За да избегнете риска от токов удар при достъп до платката на контролера или при инсталирането на допълнителен хардуер или устройство за памет, след като сте настроили принтера, изключете го и извадете захранващия кабел от електрическия контакт, преди да продължите. Ако има други устройства, свързани към принтера, изключете ги и извадете кабелите, които ги свързват с принтера.

  ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ СПЪВАНЕ:  Монтирането на един или повече допълнителни компоненти във вашия принтер или многофункционално устройство може да изисква наличието на основа на колелца, мебели или друга характеристика, за да се предотврати нестабилност, която може да причини нараняване. За повече информация относно поддържаните конфигурации вижте www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 1. Изключете принтера.

 2. Извадете кабела за захранване от електрическия контакт и след това от принтера.

 3. Извадете тавата и след това отстранете опаковъчния материал.

  Забележка:  Ако допълнителните тави вече са инсталирани, отключете ги от принтера, преди да го повдигнете. Не се опитвайте да вдигнете принтера и тавите едновременно.

 4. Монтирайте тавата върху основата за колелца.

  Забележка:  Уверете се, че колелата на основата за колелца са заключени.

  ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:  Ако тавата тежи повече от 20  kg (44  lb), тогава за безопасното й пренасяне могат да са необходими двама или повече човека.

 5. Изравнете принтера с тавата и след това спуснете принтера, докато щракне на място.

  ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:  Ако принтерът тежи повече от 20  кг (44  фунта), тогава за безопасното му пренасяне могат да са необходими двама или повече човека.

 6. Включете захранващия кабел в принтера, а след това и в електрическия контакт.

  ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:  За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.

 7. Включете принтера.

Добавете тавата в драйвера на принтера, за да я направите достъпна за задания за печат. За повече информация вижте Добавяне на налични опции в драйвера за принтера.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top