Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Lexmark MX826

הדפסה מעוותת או מוטה הצידה

הערה:  לפני פתרון הבעיה, הדפס את דפי בדיקת איכות ההדפסה. במסך הבית, גע ב-Settings (הגדרות) > Troubleshooting (פתרון בעיות) > Print Quality Test Pages (דפי בדיקת איכות הדפסה).

פעולהYes (כן)No (לא)

שלב 1

  1. משוך את המגש החוצה.

  2. הסר את הנייר ואז טען נייר מחבילה חדשה.

    הערה:  נייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד שאתה מוכן להשתמש בו.

  3. לחץ והחלק את מובילי הרוחב אל המיקום הנכון עבור גודל הנייר שנטען.

  4. הכנס את המגש.

  5. הדפס את המסמך.

האם ההדפסה מעוותת או מוטה?

עבור לשלב 2.

הבעיה נפתרה.

שלב 2

  1. בדוק אם אתה מדפיס על נייר שאינו נתמך.

  2. הדפס את המסמך.

האם ההדפסה מעוותת או מוטה?

פנה אל תמיכה בלקוחות.

הבעיה נפתרה.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top