Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Свързване на тави

  1. От началния екран докоснете Settings (Настройки) >  > Paper (Хартия) > Tray Configuration (Конфигуриране на тава) >  > , изберете източник на хартия.

  2. Задайте същия размер хартия и тип хартия за тавите, които свързвате.

  3. От началния екран докоснете Настройки > Устройство > Поддръжка > Меню за конфигуриране > Конфигуриране на тава > Свързване на тавите.

  4. Докоснете Automatic (Автоматично).

За премахване на свързването на тавите се уверете, че няма тави с еднакви настройки за размер и тип хартия.

Предупреждение – потенциални щети:  Температурата на модула варира в зависимост от определения тип хартия. За избягване на проблеми с отпечатването изберете настройка за типа на хартията в принтера, които съответстват на хартията, заредена в тавата.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top