Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Инсталиране на устройството за офсет сортиране

  ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ СПЪВАНЕ:  Монтирането на един или повече допълнителни компоненти във вашия принтер или многофункционално устройство може да изисква наличието на основа на колелца, мебели или друга характеристика, за да се предотврати нестабилност, която може да причини нараняване. За повече информация относно поддържаните конфигурации вижте www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 1. Изключете принтера.

 2. Извадете кабела за захранване от електрическия контакт и след това от принтера.

 3. Разопаковане на устройството за офсет сортиране.

 4. Извадете горния капак на принтера.

 5. Монтирайте устройството за офсет сортиране към принтера, след което го натиснете надолу, за да се уверите, че е добре закрепено към принтера.

 6. Включете захранващия кабел в принтера, а след това и в електрическия контакт.

  ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:  За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.

 7. Включете принтера.

  Добавете устройството за офсет сортиране в печатния драйвер, за да го направите достъпно за задания за печат. За повече информация вижте Добавяне на налични опции в драйвера за принтера.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top