Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Инсталиране на допълнителна карта

Забележка:  Допълнителна карта е карта за шрифт, карта на фърмуера или флаш памет.

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР:  За да избегнете риска от токов удар при достъп до платката на контролера или при инсталирането на допълнителен хардуер или устройство за памет, след като сте настроили принтера, изключете го и извадете захранващия кабел от електрическия контакт, преди да продължите. Ако има други устройства, свързани към принтера, изключете ги и извадете кабелите, които ги свързват с принтера.

 1. Изключете принтера.

 2. Извадете кабела за захранване от електрическия контакт и след това от принтера.

 3. С помощта на права отвертка отворете капака за достъп до контролерната платка.

  Предупреждение – потенциални щети:  Електронните компоненти на платката на контролера се повреждат лесно от статично електричество. Докоснете метална повърхност на принтера, преди да докоснете каквито и да е електронни компоненти или конектори.

 4. Освободете допълнителната карта.

  Предупреждение – потенциални щети:  Не докосвате точките на свързване по страните на картата.

 5. Избутайте добре картата до мястото й.

  Забележка:  Конекторът на картата трябва да докосва по цялата си дължина и да бъдат поставен с лице срещу контролерната платка.

  Предупреждение – потенциални щети:  Неправилната инсталация на картата може да повреди картата и контролерната платка.

 6. Затворете капака за достъп.

 7. Включете захранващия кабел в принтера, а след това и в електрическия контакт.

  ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:  За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.

 8. Включете принтера.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top