Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Lexmark MX826

הגדרת פונקציית הפקס באמצעות פקס אנלוגי

הערות:

 • תכונה זו זמינה רק בחלק מדגמי המדפסות.
 • חלק משיטות ההתחברות רלוונטיות לארצות או אזורים מסוימים בלבד.
 • אם פונקציית הפקס זמינה ולא מוגדרת באופן מלא, נורית המחוון עשויה להבהב באדום.
 • אם אין לך סביבת TCP/IP, השתמש בלוח הבקרה כדי להגדיר את הפקס.

אזהרה—פוטנציאל לנזק:  למניעת איבוד נתונים או פגיעה בתפקוד המדפסת, אל תיגע בכבלים או במדפסת באזור המוצג במהלך פעולת שליחה או קבלה של פקס.

  באמצעות התפריט Settings (הגדרות) במדפסת

 1. במסך הבית, בחר Settings (הגדרות) > Fax (פקס) > Fax Setup (הגדרות פקס) > General Fax settings (הגדרות פקס כלליות).

 2. קבע את תצורת ההגדרות.

  שימוש בשרת האינטרנט המובנה

 1. פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

  הערות:

  • הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, למשל 123.123.123.123.
  • אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.
 2. לחץ על Settings (הגדרות) > Fax (פקס) > Fax Setup (הגדרת פקס) > General Fax Settings (הגדרות פקס כלליות).

 3. קבע את תצורת ההגדרות.

 4. החל את השינויים

האם מאמר זה הועיל לך?
Top