Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Lexmark MX826

מסמכים חסויים ומסמכים מוחזקים אחרים אינם מודפסים

פעולהכןלא

שלב 1

 1. בלוח הבקרה, בדוק אם המסמכים מופיעים ברשימת העבודות בהמתנה.

  הערה:  אם המסמכים אינם מופיעים ברשימה, הדפס את המסמכים בעזרת אפשרויות ההדפסה וההשהיה.

 2. הדפס את המסמכים.

האם המסמכים הודפסו?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 2.

שלב 2

ייתכן שמשימת ההדפסה מכילה שגיאת עיצוב או נתונים לא חוקיים.

 • מחק את משימת ההדפסה ולאחר מכן שלח אותה שוב.
 • עבור קובצי PDF, צור קובץ חדש ואז הדפס את המסמכים.

האם המסמכים הודפסו?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 3.

שלב 3

אם אתה מדפיס מהאינטרנט, המדפסת עשויה לקרוא את כותרות המשימות השונות ככפילויות.

  למשתמשי Windows

 1. פתח את תיבת הדו-שיח Printing Preferences (העדפות הדפסה).

 2. בכרטיסייה Print and Hold (הדפסה והפסקה), לחץ על Use Print and Hold (השתמש בהדפסה והפסקה), ולאחר מכן לחץ על Keep duplicate documents (שמור מסמכים כפולים).

 3. הזן קוד PIN ולאחר מכן שמור את השינויים.

 4. שלח את משימת ההדפסה.

  למשתמשי Macintosh

 1. שמור את המשימות ותן לכל אחת מהן שם שונה.

 2. של את המשימה בנפרד.

האם המסמכים הודפסו?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 4.

שלב 4

 1. מחק חלק מהמשימות המוחזקות כדי לפנות זיכרון במדפסת.

 2. הדפס את המסמכים.

האם המסמכים הודפסו?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 5.

שלב 5

 1. הוסף זיכרון למדפסת.

 2. הדפס את המסמכים.

האם המסמכים הודפסו?

הבעיה נפתרה.

פנה אל תמיכה בלקוחות.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top