Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Lexmark MX826

הגדרת פקס בארצות או באזורים בעלי שקעי ותקעי טלפון שונים

הערה:  הוראות אלו חלות רק על מדפסות שתומכות בפקס אנלוגי. לקבלת מידע נוסף ראה פקס נתמך.

זהירות—סכנת שוק:  למניעת סכנת התחשמלות, אל תגדיר מוצר זה ואל תטפל בחיבורי חשמל או כבלים, כגון כבל החשמל, תכונת הפקס או הטלפון, בעת סופת ברקים.

זהירות—סכנת שוק:  כדי להימנע מסכנת התחשמלות, אל תשתמש בתכונת הפקס במהלך סופת ברקים.

זהירות—פוטנציאל לפציעה:  כדי להפחית את הסיכון לשרפה, השתמש רק בכבל תקשורת (RJ-11) מסוג ‎26 AWG ומעלה בעת חיבור מוצר זה לרשת הטלפון הממותגת הציבורית. עבור משתמשים באוסטרליה, הכבל חייב להיות באישור רשות התקשורת והמדיה האוסטרלית.

שקע הקיר הסטנדרטי שמשמש ברוב המדינות או האזורים הוא RJ-11. אם השקע בקיר או הציוד במתקן שלך אינו תואם לסוג זה של חיבור, השתמש במתאם טלפון. ייתכן שהמתאם המתאים למדינה או לאזור שלך לא ייכלל עם המדפסת ושתצטרך לרכוש אותו בנפרד.

עשוי להיות מחבר מתאם המתוקן ביציאת הטלפון של המדפסת. אל תוציא את תקע המתאם מיציאת הטלפון של המדפסת אם אתה מתחבר למערכת טלפון בחיבור טורי או בחיבור קסקדה.

שם רכיבמק"ט

תקע מתאם של Lexmark

40X8519

חיבור המדפסת לשקע בקיר שאינו מסוג RJ‑11

  1. חבר קצה אחד של כבל הטלפון ליציאת הקו של המדפסת.

  2. חבר את הקצה השני של כבל הטלפון למתאם RJ‑11 ולאחר מכן חבר את המתאם לשקע שבקיר.

  3. אם ברצונך לחבר התקן אחר עם מחבר שאינו מסוג RJ-11 לאותו שקע בקיר, חבר אותו ישירות למתאם הטלפון.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top