Skip to Content Information Center
Lexmark CX421

Inštalácia pamäťovej karty

POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:  Ak pristupujete k riadiacej jednotke alebo inštalujete voliteľný hardvérový prvok či pamäťové zariadenie po inštalácii tlačiarne, pred pokračovaním tlačiareň vypnite a odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky, aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom. Ak sú k tlačiarni pripojené iné zariadenia, tiež ich vypnite a odpojte všetky káble, ktoré smerujú do tlačiarne.

 1. Vypnite tlačiareň.

 2. Vytiahnite napájací kábel zo sieťovej zásuvky a z tlačiarne.

 3. Pomocou skrutkovača s plochou hlavou odstráňte prístupový kryt riadiacej dosky.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Elektronické súčasti riadiacej jednotky sa môžu ľahko poškodiť statickou elektrinou. Skôr ako sa dotknete akejkoľvek súčasti alebo konektora riadiacej dosky, dotknite sa kovového povrchu tlačiarne.

 4. Rozbaľte pamäťovú kartu.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Nedotýkajte sa konektorov pozdĺž okraja karty.

 5. Vložte pamäťovú kartu tak, aby s kliknutím zapadla na miesto.

 6. Nasaďte prístupový kryt.

 7. Napájací kábel pripojte k tlačiarni a potom do elektrickej zásuvky.

  POZOR – RIZIKO PORANENIA:  Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnete tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.

 8. Zapnite tlačiareň.

Pomohol vám tento článok?
Top