Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Отпечатване на конфиденциални и други изчакващи задания за печат

  За потребители на Windows

 1. С отворен документ кликнете върху File (Файл) > Print (Отпечатване).

 2. Изберете принтер, след което кликнете върху Properties (Свойства), Preferences (Предпочитания), Options (Опции) или Setup (Конфигуриране).

 3. Кликване върху Print and Hold (Отпечатване и задържане).

 4. Изберете Use Print and Hold (Използване на отпечатване и задържане) и след това задайте име на потребител.

 5. Изберете типа задание за печат ("Поверителен", "Повтарящ се", "Резервен" или "Потвърждаващ").

  Ако изберете Confidential (Поверителен), след това защитете заданието за печат с персонален идентификационен номер (PIN).

 6. Кликнете върху OK или Print (Отпечатване).

 7. Пуснете заданието за печат от контролния панел на принтера.

  • За поверителни задания за печат се придвижете до:
  • Held jobs (Задържани задания) >  изберете Вашето потребителско име > Confidential (Поверителни) >  въведете PIN >  изберете заданието за печат >  конфигурирайте настройките > Print (Отпечатване)
  • За други задания за печат се придвижете до:
  • Held jobs (Задържани задания) >  изберете Вашето потребителско име >  изберете заданието за печат >  конфигурирайте настройките > Print (Отпечатване)
  • Забележка:  За модели на принтери без сензорен екран натиснете , за да преминете през настройките.

  За потребители на Macintosh

  Използване на AirPrint

 1. С отворен документ изберете File (Файл) > Print (Отпечатване).

 2. Изберете принтер, след което от падащото меню, следващо менюто Orientation (Ориентация), изберете PIN Printing (Отпечатване с PIN).

 3. Разрешете Отпечатване с PIN и след това въведете четирицифрен PIN.

 4. Натиснете [Print/Печат].

 5. Пуснете заданието за печат от контролния панел на принтера. Придвижете се до:

  Held jobs (Задържани задания) > изберете името на Вашия компютър > Confidential (Поверително) > въведете PIN > изберете заданието за печат > Print (Отпечатване)

  За модели на принтери без сензорен екран натиснете , за да преминете през настройките.

  Използване на драйвера на принтера

 1. С отворен документ изберете File (Файл) > Print (Отпечатване).

 2. Изберете принтер, след което от падащото меню, следващо менюто Orientation (Ориентация), изберете Print and Hold (Отпечатване и задържане).

 3. Изберете Confidential Print (Поверителен печат), след което въведете четирицифрен PIN.

 4. Натиснете [Print/Печат].

 5. Пуснете заданието за печат от контролния панел на принтера. Придвижете се до:

  Held jobs (Задържани задания) > изберете името на Вашия компютър > Confidential (Поверително) > изберете заданието за печат > въведете PIN > Print (Отпечатване)

  За модели на принтери без сензорен екран натиснете , за да преминете през настройките.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top