Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Конфигуриране на Wi‑Fi Direct

Wi‑Fi Direct е базирана на Wi-Fi технология за равноправен достъп, която позволява на безжични устройства да се свързват директно към принтер с разрешена Wi-Fi Direct, без да се използва точка за достъп (безжичен рутер).

 1. От началния екран докоснете Settings (Настройки) > Network/Ports (Мрежа/портове) > Wi-Fi Direct.

 2. Конфигурирайте настройките.

  • Enable Wi‑Fi Direct (Разрешаване на Wi‑Fi Direct) – разрешава на принтера да излъчва своя собствена Wi‑Fi Direct мрежа.
  • Wi‑Fi Direct Name (Име на Wi‑Fi Direct) – назначава име за Wi‑Fi Direct мрежата.
  • Wi‑Fi Direct Password (Парола на Wi‑Fi Direct) – назначава паролата за договаряне на безжичната защита, когато се използва връзката с равноправен достъп.
  • Show Password on Setup Page (Показване на парола на страницата за конфигуриране) – показва паролата на страницата за настройка на мрежата.
  • Auto-Accept Push Button Requests (Автоматично приемане на заявки с бутон) – позволява на принтера да приема автоматично заявки за връзка.
  • Забележка:  Автоматичното приемане на заявки с бутон не е защитено.

 3. Забележка:  За да разберете каква е паролата на Wi-Fi Direct мрежата, отпечатайте страницата за настройка на мрежата. От началния екран докоснете Settings (Настройки) > Reports (Отчети) > Network (Мрежа) > Network Setup Page (Страница за настройка на мрежа).

Полезна ли ви беше тази статия?
Top