Skip to Content Information Center
Lexmark CX421

Lexmark CX421

ניווט במסך באמצעות תנועות ידיים

הערות:

  • תנועות הידיים רלוונטיות רק כאשר ההדרכה הקולית מופעלת.
  • הפעל את מצב ההגדלה כדי להשתמש במחוות ההגדלה וההקטנה והצידוד ימינה/שמאלה.
  • השתמש במקלדת פיסית לשם הקלדת תווים וכוונון הגדרות מסוימות.
תנועהפונקציה

הקשה כפולה

בחירת אפשרות או פריט במסך.

הקשה משולשת

הגדלה או הקטנה של טקסט ותמונות.

הסטת האצבע ימינה או למטה

מעבר לפריט הבא במסך.

הסטת האצבע שמאלה או למעלה

מעבר לפריט הקודם במסך.

צידוד ימינה/שמאלה

גישה לחלקים של התמונה שהוגדלה אשר חורגים מגבולות המסך.

הערה:  תנועה זו מחייבת שימוש בשתי אצבעות או גרירה על תמונה שגודלה שונה.

הסטת האצבע מעלה ואז שמאלה

יציאה מיישום וחזרה למסך הבית.

הסטת האצבע מטה ואז שמאלה

  • לבטל משימה.
  • חזרה להגדרה הקודמת.
  • יציאה מהמסך שמופיע מבלי לשנות הגדרה או ערך כלשהם.

הסטת האצבע מעלה ואז מטה

חזרה על הדרכה קולית.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top