Skip to Content Information Center
Lexmark CX421

Lexmark CX421

שימוש בחלקים ובחומרים מתכלים מקוריים של Lexmark

מדפסת Lexmark מתוכננת לפעול בצורה הטובה ביותר עם חומרים מתכלים וחלקים מקוריים של Lexmark. שימוש בחומרים מתכלים או בחלקים של צד שלישי עשוי להשפיע על הביצועים, האמינות או החיים של המדפסת ורכיבי ההדמיה שבה. הוא אף עלול להשפיע על כיסוי האחריות. האחריות אינה מכסה נזק שנגרם כתוצאה משימוש בחומרים מתכלים או בחלקים של צד שלישי. כל מחווני אורך החיים מתוכננים לפעול עם חומרים מתכלים וחלקים של Lexmark, ועלולים לספק תוצאות בלתי צפויות אם נעשה שימוש בחומרים מתכלים או בחלקים של צד שלישי. שימוש ברכיבי הדמיה אשר חורג מאורך החיים המיועד עלול להזיק למדפסת Lexmark שברשותך או לרכיבים המשויכים אליה.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top