Skip to Content Information Center
Lexmark CX421

Lexmark CX421

שימוש במזין המסמכים האוטומטי ובזכוכית הסורק

מזין מסמכים אוטומטי (ADF)משטח הזכוכית של הסורק
  • השתמש במזין המסמכים האוטומטי עם מסמכים מרובי עמודים או דו-צדדיים.
  • טען את מסמך המקור עם הפנים כלפי מעלה. במקרה של מסמכים מרובי-עמודים, הקפד ליישר את הקצוות המובילים של הדפים לפני טעינתם.
  • הקפד לכוונן את המובילים שבמזין המסמכים האוטומטי בהתאם לגודל הנייר שאתה טוען.
  • השתמש בזכוכית הסורק למסמכים בעלי עמוד בודד, עמודי ספר, פריטים קטנים (כמו גלויות או תמונות), שקפים, נייר צילום או מדיה דקה (כמו למשל גזירי עיתונות).
  • הנח את המסמך עם הפנים כלפי מטה בפינה עם החץ.
האם מאמר זה הועיל לך?
Top