Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Конфигуриране на SMTP настройките за имейл

Конфигурирайте настройките на Протокола за обикновено прехвърляне на имейли (SMTP), за да изпратите сканиран документ чрез имейл. Настройките варират при всеки доставчик на услуги. За повече информация вижте поддържани доставчици на имейл услуги.

Преди да започнете, се уверете, че принтерът е свързан към мрежа.

  Използване на менюто Settings (Настройки) в принтера

 1. От контролния панел се придвижете до:

  Settings (Настройки) > E‑mail (Имейл) > E‑mail Setup (Конфигуриране на имейл)

  За модели на принтери без сензорен екран натиснете , за да преминете през настройките.

 2. Конфигурирайте настройките.

  Забележки:

  Използване на Embedded Web Server

 1. Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

  Забележки:

  • Вижте IP адреса на принтера на началния екран на принтера. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
  • В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уеб страницата правилно.
 2. Щракнете върху Settings (Настройки) > E-mail (Имейл).

 3. От раздела Настройка на имейл конфигурирайте настройките.

 4. Кликнете върху Save (Записване).

Доставчици на имейл услуги

Забележки:

 • Ако възникнат грешки при използване на предоставените настройки, се свържете с Вашия доставчик на имейл услуги.
 • За доставчици на имейл услуги, които не са в списъка, се свържете с Вашия доставчик.

  AOL Mail

  НастройкаСтойност

  Primary SMTP Gateway (Първичен SMTP шлюз)

  smtp.aol.com

  Първичен порт на SMTP шлюза

  587

  Използване на SSL/TLS

  Задължителен

  Изисква доверен сертификат

  Disabled (Забранено)

  Reply Address (Адрес за отговор)

  Вашият имейл адрес

  SMTP Server Authentication (Удостоверяване на SMTP сървър)

  Вход / Опростен

  Иницииран от устройството имейл

  Изп. SMTP данни от у-вото

  Device UserID (ИД на потребителя на устройството)

  Вашият имейл адрес

  Device Password (Парола на устройството)

  Парола на приложението

  Забележка:  За да създадете парола на приложението, отидете на страницата AOL Account Security (Защита на акаунта в AOL), влезте във Вашия акаунт, след което кликнете върху Generate app password (Генериране на парола на приложение).

  Comcast Mail

  НастройкаСтойност

  Primary SMTP Gateway (Първичен SMTP шлюз)

  smtp.comcast.net

  Първичен порт на SMTP шлюза

  587

  Използване на SSL/TLS

  Задължителен

  Изисква доверен сертификат

  Disabled (Забранено)

  Reply Address (Адрес за отговор)

  Вашият имейл адрес

  SMTP Server Authentication (Удостоверяване на SMTP сървър)

  Вход / Опростен

  Иницииран от устройството имейл

  Изп. SMTP данни от у-вото

  Device UserID (ИД на потребителя на устройството)

  Вашият имейл адрес

  Device Password (Парола на устройството)

  Парола на акаунта

  Gmail™

  Забележка:  Уверете се, че е разрешено потвърждаване в две стъпки във Вашия акаунт в Google. За да разрешите потвърждаване в две стъпки, отидете на страницата Google Account Security (Защита на акаунта в Google), влезте във Вашия акаунт, след което от раздела „Signing in to Google (Влизане в Google)“ кликнете върху 2‑Step Verification (Потвърждаване в 2 стъпки).

  НастройкаСтойност

  Primary SMTP Gateway (Първичен SMTP шлюз)

  smtp.gmail.com

  Първичен порт на SMTP шлюза

  587

  Използване на SSL/TLS

  Задължителен

  Изисква доверен сертификат

  Disabled (Забранено)

  Reply Address (Адрес за отговор)

  Вашият имейл адрес

  SMTP Server Authentication (Удостоверяване на SMTP сървър)

  Вход / Опростен

  Иницииран от устройството имейл

  Изп. SMTP данни от у-вото

  Device UserID (ИД на потребителя на устройството)

  Вашият имейл адрес

  Device Password (Парола на устройството)

  Парола на приложението

  Забележки:

  • За да създадете парола на приложението, отидете на страницата Google Account Security (Защита на акаунта в Google), влезте във Вашия акаунт, след което от раздела „Signing in to Google (Влизане в Google)“ кликнете върху App passwords (Пароли на приложението).
  • App passwords (Пароли на приложението)“ се показва само ако е разрешено потвърждаване в две стъпки.

  iCloud Mail

  Забележка:  Уверете се, че е разрешено потвърждаване в две стъпки във Вашия акаунт.

  НастройкаСтойност

  Primary SMTP Gateway (Първичен SMTP шлюз)

  smtp.mail.me.com

  Първичен порт на SMTP шлюза

  587

  Използване на SSL/TLS

  Задължителен

  Изисква доверен сертификат

  Disabled (Забранено)

  Reply Address (Адрес за отговор)

  Вашият имейл адрес

  SMTP Server Authentication (Удостоверяване на SMTP сървър)

  Вход / Опростен

  Иницииран от устройството имейл

  Изп. SMTP данни от у-вото

  Device UserID (ИД на потребителя на устройството)

  Вашият имейл адрес

  Device Password (Парола на устройството)

  Парола на приложението

  Забележка:  За да създадете парола на приложението, отидете на страницата iCloud Account Management (Управление на акаунти в iCloud), влезте във Вашия акаунт, след което от раздела Security (Защита) кликнете върху Generate Password (Генериране на парола).

  Mail.com

  НастройкаСтойност

  Primary SMTP Gateway (Първичен SMTP шлюз)

  smtp.mail.com

  Първичен порт на SMTP шлюза

  587

  Използване на SSL/TLS

  Задължителен

  Изисква доверен сертификат

  Disabled (Забранено)

  Reply Address (Адрес за отговор)

  Вашият имейл адрес

  SMTP Server Authentication (Удостоверяване на SMTP сървър)

  Вход / Опростен

  Иницииран от устройството имейл

  Изп. SMTP данни от у-вото

  Device UserID (ИД на потребителя на устройството)

  Вашият имейл адрес

  Device Password (Парола на устройството)

  Парола на акаунта

  NetEase Mail (mail.126.com)

  Забележка:  Уверете се, че SMTP услугата е разрешена във Вашия акаунт. За да разрешите услугата, от началната страница на NetEase Mail кликнете върху Settings (Настройки) > POP3/SMTP/IMAP, след което разрешете или IMAP/SMTP service (IMAP/SMTP услуга), или POP3/SMTP service (POP3/SMTP услуга).

  НастройкаСтойност

  Primary SMTP Gateway (Първичен SMTP шлюз)

  smtp.126.com

  Първичен порт на SMTP шлюза

  465

  Използване на SSL/TLS

  Задължителен

  Изисква доверен сертификат

  Disabled (Забранено)

  Reply Address (Адрес за отговор)

  Вашият имейл адрес

  SMTP Server Authentication (Удостоверяване на SMTP сървър)

  Вход / Опростен

  Иницииран от устройството имейл

  Изп. SMTP данни от у-вото

  Device UserID (ИД на потребителя на устройството)

  Вашият имейл адрес

  Device Password (Парола на устройството)

  Парола за удостоверяване

  Забележка:  Паролата за удостоверяване се предоставя, когато е разрешена IMAP/SMTP service (IMAP/SMTP услуга) или POP3/SMTP service (POP3/SMTP услуга).

  NetEase Mail (mail.163.com)

  Забележка:  Уверете се, че SMTP услугата е разрешена във Вашия акаунт. За да разрешите услугата, от началната страница на NetEase Mail кликнете върху Settings (Настройки) > POP3/SMTP/IMAP, след което разрешете или IMAP/SMTP service (IMAP/SMTP услуга), или POP3/SMTP service (POP3/SMTP услуга).

  НастройкаСтойност

  Primary SMTP Gateway (Първичен SMTP шлюз)

  smtp.163.com

  Първичен порт на SMTP шлюза

  465

  Използване на SSL/TLS

  Задължителен

  Изисква доверен сертификат

  Disabled (Забранено)

  Reply Address (Адрес за отговор)

  Вашият имейл адрес

  SMTP Server Authentication (Удостоверяване на SMTP сървър)

  Вход / Опростен

  Иницииран от устройството имейл

  Изп. SMTP данни от у-вото

  Device UserID (ИД на потребителя на устройството)

  Вашият имейл адрес

  Device Password (Парола на устройството)

  Парола за удостоверяване

  Забележка:  Паролата за удостоверяване се предоставя, когато е разрешена IMAP/SMTP service (IMAP/SMTP услуга) или POP3/SMTP service (POP3/SMTP услуга).

  NetEase Mail (mail.yeah.net)

  Забележка:  Уверете се, че SMTP услугата е разрешена във Вашия акаунт. За да разрешите услугата, от началната страница на NetEase Mail кликнете върху Settings (Настройки) > POP3/SMTP/IMAP, след което разрешете или IMAP/SMTP service (IMAP/SMTP услуга), или POP3/SMTP service (POP3/SMTP услуга).

  НастройкаСтойност

  Primary SMTP Gateway (Първичен SMTP шлюз)

  smtp.yeah.net

  Първичен порт на SMTP шлюза

  465

  Използване на SSL/TLS

  Задължителен

  Изисква доверен сертификат

  Disabled (Забранено)

  Reply Address (Адрес за отговор)

  Вашият имейл адрес

  SMTP Server Authentication (Удостоверяване на SMTP сървър)

  Вход / Опростен

  Иницииран от устройството имейл

  Изп. SMTP данни от у-вото

  Device UserID (ИД на потребителя на устройството)

  Вашият имейл адрес

  Device Password (Парола на устройството)

  Парола за удостоверяване

  Забележка:  Паролата за удостоверяване се предоставя, когато е разрешена IMAP/SMTP service (IMAP/SMTP услуга) или POP3/SMTP service (POP3/SMTP услуга).

  Outlook Live

  Тези настройки се отнасят за имейл домейните на outlook.com и hotmail.com.

  НастройкаСтойност

  Primary SMTP Gateway (Първичен SMTP шлюз)

  smtp.office365.com

  Първичен порт на SMTP шлюза

  587

  Използване на SSL/TLS

  Задължителен

  Изисква доверен сертификат

  Disabled (Забранено)

  Reply Address (Адрес за отговор)

  Вашият имейл адрес

  SMTP Server Authentication (Удостоверяване на SMTP сървър)

  Вход / Опростен

  Иницииран от устройството имейл

  Изп. SMTP данни от у-вото

  Device UserID (ИД на потребителя на устройството)

  Вашият имейл адрес

  Device Password (Парола на устройството)

  Парола на акаунта или парола на приложението

  Забележки:

  • За акаунти със забранено потвърждаване в две стъпки използвайте паролата на Вашия акаунт.
  • За акаунти с разрешено потвърждаване в две стъпки използвайте парола на приложението. За да създадете парола на приложението, отидете на страницата Outlook Live Account Management (Управление на акаунти в Outlook Live), след което влезте във Вашия акаунт.

  QQ Mail

  Забележка:  Уверете се, че SMTP услугата е разрешена във Вашия акаунт. За да разрешите услугата, от началната страница на QQ Mail кликнете върху Settings (Настройки) > Account (Акаунт). От раздела POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV Service (POP3/IMAP/SMTP/размяна/CardDAV/CalDAV услуга) разрешете или POP3/SMTP service (POP3/SMTP услуга), или IMAP/SMTP service (IMAP/SMTP услуга).

  НастройкаСтойност

  Primary SMTP Gateway (Първичен SMTP шлюз)

  smtp.qq.com

  Първичен порт на SMTP шлюза

  587

  Използване на SSL/TLS

  Задължителен

  Изисква доверен сертификат

  Disabled (Забранено)

  Reply Address (Адрес за отговор)

  Вашият имейл адрес

  SMTP Server Authentication (Удостоверяване на SMTP сървър)

  Вход / Опростен

  Иницииран от устройството имейл

  Изп. SMTP данни от у-вото

  Device UserID (ИД на потребителя на устройството)

  Вашият имейл адрес

  Device Password (Парола на устройството)

  Код за удостоверяване

  Забележка:  За да генерирате код за удостоверяване, от началната страница на QQ Mail кликнете върху Settings (Настройки) > Account (Акаунт), след което от раздела POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV Service (POP3/IMAP/SMTP/размяна/CardDAV/CalDAV услуга) кликнете върху Generate authorization code (Генериране на код за удостоверяване).

  Sina Mail

  Забележка:  Уверете се, че POP3/SMTP service (POP3/SMTP услуга) е разрешена във Вашия акаунт. За да разрешите услугата, от началната страница на Sina Mail кликнете върху Settings (Настройки) > More settings (Още настройки) > User‑end POP/IMAP/SMTP (POP/IMAP/SMTP на потребител), след което разрешете POP3/SMTP service (POP3/SMTP услуга).

  НастройкаСтойност

  Primary SMTP Gateway (Първичен SMTP шлюз)

  smtp.sina.com

  Първичен порт на SMTP шлюза

  587

  Използване на SSL/TLS

  Задължителен

  Изисква доверен сертификат

  Disabled (Забранено)

  Reply Address (Адрес за отговор)

  Вашият имейл адрес

  SMTP Server Authentication (Удостоверяване на SMTP сървър)

  Вход / Опростен

  Иницииран от устройството имейл

  Изп. SMTP данни от у-вото

  Device UserID (ИД на потребителя на устройството)

  Вашият имейл адрес

  Device Password (Парола на устройството)

  Код за удостоверяване

  Забележка:  За да създадете код за удостоверяване, от началната страница на имейла кликнете върху Settings (Настройки) > More settings (Още настройки) > User‑end POP/IMAP/SMTP (POP/IMAP/SMTP на потребител), след което разрешете Authorization code status (Състояние на код за удостоверяване).

  Sohu Mail

  Забележка:  Уверете се, че SMTP услугата е разрешена във Вашия акаунт. За да разрешите услугата, от началната страница на Sohu Mail кликнете върху Options (Опции) > Settings (Настройки) > POP3/SMTP/IMAP, след което разрешете или IMAP/SMTP service (IMAP/SMTP услуга), или POP3/SMTP service (POP3/SMTP услуга).

  НастройкаСтойност

  Primary SMTP Gateway (Първичен SMTP шлюз)

  smtp.sohu.com

  Първичен порт на SMTP шлюза

  465

  Използване на SSL/TLS

  Задължителен

  Изисква доверен сертификат

  Disabled (Забранено)

  Reply Address (Адрес за отговор)

  Вашият имейл адрес

  SMTP Server Authentication (Удостоверяване на SMTP сървър)

  Вход / Опростен

  Иницииран от устройството имейл

  Изп. SMTP данни от у-вото

  Device UserID (ИД на потребителя на устройството)

  Вашият имейл адрес

  Device Password (Парола на устройството)

  Независима парола

  Забележка:  Независимата парола се предоставя, когато е разрешена IMAP/SMTP service (IMAP/SMTP услуга) или POP3/SMTP service (POP3/SMTP услуга).

  Yahoo! Mail

  НастройкаСтойност

  Primary SMTP Gateway (Първичен SMTP шлюз)

  smtp.mail.yahoo.com

  Първичен порт на SMTP шлюза

  587

  Използване на SSL/TLS

  Задължителен

  Изисква доверен сертификат

  Disabled (Забранено)

  Reply Address (Адрес за отговор)

  Вашият имейл адрес

  SMTP Server Authentication (Удостоверяване на SMTP сървър)

  Вход / Опростен

  Иницииран от устройството имейл

  Изп. SMTP данни от у-вото

  Device UserID (ИД на потребителя на устройството)

  Вашият имейл адрес

  Device Password (Парола на устройството)

  Парола на приложението

  Забележка:  За да създадете парола на приложението, отидете на страницата Yahoo Account Security (Защита на акаунта в Yahoo), влезте във Вашия акаунт, след което кликнете върху Generate app password (Генериране на парола на приложение).

  Zoho Mail

  НастройкаСтойност

  Primary SMTP Gateway (Първичен SMTP шлюз)

  smtp.zoho.com

  Първичен порт на SMTP шлюза

  587

  Използване на SSL/TLS

  Задължителен

  Изисква доверен сертификат

  Disabled (Забранено)

  Reply Address (Адрес за отговор)

  Вашият имейл адрес

  SMTP Server Authentication (Удостоверяване на SMTP сървър)

  Вход / Опростен

  Иницииран от устройството имейл

  Изп. SMTP данни от у-вото

  Device UserID (ИД на потребителя на устройството)

  Вашият имейл адрес

  Device Password (Парола на устройството)

  Парола на акаунта или парола на приложението

  Забележки:

  • За акаунти със забранено потвърждаване в две стъпки използвайте паролата на Вашия акаунт.
  • За акаунти с разрешено потвърждаване в две стъпки използвайте парола на приложението. За да създадете парола на приложението, отидете на страницата Zoho Mail Account Security (Защита на акаунта в Zoho Mail), влезте във Вашия акаунт, след което от раздела Application‑Specific Passwords (Пароли, специфични за приложението) кликнете върху Generate New Password (Генериране на нова парола).
Полезна ли ви беше тази статия?
Top