Skip to Content Information Center
Lexmark CX522

Lexmark CX522

מחיקת זיכרון הכונן הקשיח של המדפסת

  1. בלוח הבקרה, נווט אל:

    Settings (הגדרות) > Device (התקן) > Maintenance (תחזוקה) > Out of Service Erase (מחיקת פריטים שאינם בשימוש) > Sanitize all information on hard disk (ניקוי כל המידע בדיסק הקשיח)

    בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, הקש כדי לנווט בין ההגדרות.

  2. בתלות בדגם המדפסת שלך, בחר ERASE (מחק) או Continue (המשך).

  3. בצע את ההוראות שעל התצוגה.

  4. הערה:  תהליך זה עשוי להימשך החל במספר דקות ועד יותר משעה. במהלך זמן זה המדפסת לא תהיה זמינה למשימות אחרות.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top