Skip to Content Information Center
Lexmark CX522

Lexmark CX522

התקנת כרטיס זיכרון

זהירות—סכנת שוק:  כדי להימנע מסכנת התחשמלות, אם תיגש ללוח המערכת או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.

 1. כבה את המדפסת.

 2. נתק את כבל החשמל משקע החשמל שבקיר ולאחר מכן מהמדפסת.

 3. באמצעות מברג שטוח, הסר את מכסה הגישה ללוח הבקר.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  רכיבים אלקטרוניים בלוח המערכת נפגמים בקלות מחשמל סטטי. גע בחפץ מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים או במחברים כלשהם בלוח המערכת.

 4. הוצא את כרטיס הזיכרון מאריזתו.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  אך תיגע בנקודות החיבור לאורך קצה הכרטיס.

 5. הכנס את כרטיס הזיכרון עד שייכנס למקומו בנקישה.

 6. חבר את מכסה הגישה.

 7. חבר את הכבל החשמלי למדפסת ואז לשקע החשמלי.

  זהירות—פוטנציאל לפציעה:  למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמלי בעל דירוג מתאים והארקה מתאימה אשר ממוקם בסמוך למוצר ונגיש בקלות.

 8. הדלק את המדפסת.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top