Skip to Content Information Center
Lexmark CX421

Nastavenie faxu pomocou funkcie analógového faxu

Poznámky:

 • Táto funkcia je k dispozícii len v niektorých modeloch tlačiarní.
 • Niektoré pripojenia sú dostupné len v niektorých krajinách alebo regiónoch.
 • Ak je funkcia faxu zapnutá, ale nebolo dokončené jej nastavenie, indikátor môže blikať červenou farbou.
 • Ak nemáte k dispozícii prostredie TCP/IP, na nastavenie faxu použite ovládací panel.

Výstraha – Riziko poranenia:  Ak chcete predísť strate údajov alebo poruche tlačiarne, počas aktívneho odosielania alebo prijímania faxu sa nedotýkajte káblov ani zobrazených častí tlačiarne.

  Používanie ponuky Nastavenia v tlačiarni

 1. Na ovládacom paneli prejdite na položky:

  Nastavenia > Fax > Nastavenie faxu > Všeobecné nastavenia faxu

  V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

 2. Nakonfigurujte nastavenia.

  Prostredníctvom nástroja Embedded Web Server

 1. Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

  Poznámky:

  • Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
  • Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa webová stránka správne načítala.
 2. Kliknite na položky Nastavenia > Fax > Nastavenie faxu > Všeobecné nastavenia faxu.

 3. Nakonfigurujte nastavenia.

 4. Použite zmeny.

Pomohol vám tento článok?
Top