Skip to Content Information Center
Lexmark B2236

Lexmark B2236

TCP/IP

Napomena:  Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

Stavka menijaOpis

Napomena:  Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Podesi ime hosta

Podesili ime trenutnog TCP/IP hosta.

  Omogući da DHCP/BOOTP ažurira NTP server

 • Isključeno
 • Uključeno*

Omogućite da DHCP i BOOTP klijenti ažuriraju NTP postavke štampača.

  Omogući automatsku IP adresu

 • Isključeno
 • Uključeno*

IP adresa se automatski dodeljuje.

DNS adresa

Navedite trenutnu adresu Domain Name System (DNS) servera.

Rezervni DNS server

Navedite adrese rezervnih DNS servera.

Adresa rezervnog DNS servera 2

Adresa rezervnog DNS servera 3

  Omogući DDNS

 • Isključeno
 • Uključeno*

Ažurirajte postavke za dinamički DNS.

DDNS TTL

Navedite trenutne DDNS postavke.

Podrazumevani TTL

Vreme osvežavanja DDNS

  Omogući mDNS

 • Isključeno
 • Uključeno*

Ažurirajte postavke za višesmerni DNS.

WINS adresa

Navedite adresu servera za Windows Internet Name Service (WINS).

  Omogući BOOTP

 • Isključeno*
 • Uključeno

Omogućite da BOOTP dodeli IP adresu štampača.

MTU

Navedite parametar najveće jedinice prenosa (MTU) za TCP veze.

  Izvorni port za štampač

 • 1-65535 (9100*)

Navedite broj izvornog porta za štampače povezane na mrežu.

  Maksimalna brzina za odlazni saobraćaj

 • Isključeno*
 • 100-1000000

Omogućite maksimalnu brzinu prenosa za štampač.

  Omogući SSLv2

 • Isključeno*
 • Uključeno

Omogućite mrežni bezbednosni protokol SSL ili TLS.

  Omogući SSLv3

 • Isključeno*
 • Uključeno

  Omogući TLSv1.0

 • Uključeno*
 • Isključeno

  Omogući TLSv1.1

 • Uključeno*
 • Isključeno

  Lista SSL šifrovanja

 • SVE*
 • [Prilagođena lista šifrovanja]

Definišite listu podržanih stavki SSL šifrovanja.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top