Skip to Content Information Center
Lexmark C3224

Inštalácia voliteľných zásobníkov

  POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:  Ak pristupujete k riadiacej jednotke alebo inštalujete voliteľný hardvérový prvok či pamäťové zariadenie po inštalácii tlačiarne, pred pokračovaním tlačiareň vypnite a odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky, aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom. Ak sú k tlačiarni pripojené iné zariadenia, tiež ich vypnite a odpojte všetky káble, ktoré smerujú do tlačiarne.

 1. Vypnite tlačiareň.

 2. Vytiahnite napájací kábel zo sieťovej zásuvky a potom z tlačiarne.

 3. Vybaľte voliteľný zásobník a odstráňte všetok obalový materiál.

 4. Zarovnajte tlačiareň s voliteľným zásobníkom a potom spustite tlačiareň nadol na požadované miesto.

  POZOR – RIZIKO PORANENIA:  Ak je hmotnosť tlačiarne väčšia ako 20  kg (44  libier), na jej bezpečné zdvihnutie môžu byť potrebné dve alebo viaceré osoby.

 5. Napájací kábel pripojte k tlačiarni a potom do elektrickej zásuvky.

  POZOR – RIZIKO PORANENIA:  Riziku požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom sa vyhnete tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.

 6. Zapnite tlačiareň.

Pridajte zásobník do ovládača tlačiarne, aby bol k dispozícii pre tlačové úlohy. Ďalšie informácie nájdete v časti Pridávanie dostupných voliteľných prvkov do ovládača tlačiarne.

Pomohol vám tento článok?
Top