Skip to Content Information Center
Lexmark CS431

Lexmark CS431

将移动设备连接到打印机

在连接移动设备之前,请确保 Wi‑Fi Direct 已配置。如需更多信息,请参阅配置 Wi‑Fi Direct

  使用 Wi‑Fi Direct 连接

  注意:  这些说明仅适用于 Android 移动设备。

 1. 从移动设备,转到设置菜单。

 2. 启用 Wi‑Fi,然后点击 Wi‑Fi Direct

 3. 选择打印机 Wi-Fi Direct 名称。

 4. 在打印机控制面板上确认连接。

  使用 Wi‑Fi 连接

 1. 从移动设备,转到设置菜单。

 2. 点击 Wi‑Fi,然后选择打印机 Wi-Fi Direct 名称。

  注意:  在 Wi-Fi Direct 名称前面添加字符串 DIRECT-xy(其中 x 和 y 是两个随机字符)。

 3. 输入 Wi-Fi Direct 密码。

本文章有帮助吗?
Top