Skip to Content Information Center
Lexmark CS431

Lexmark CS431

查看报告

  1. 从控制面板,导览至:

    设置 > 报告

    对于非触摸屏打印机型号,请按 来浏览设置。

  2. 选择您要查看的报告。

本文章有帮助吗?
Top