Skip to Content Information Center
Lexmark MC3224

Nastavenie faxu

Všeobecné nastavenia faxu

Položka ponukyOpis

Poznámka:  Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

  Názov faxu

Identifikácia vášho faxového zariadenia.

  Faxové číslo

Identifikácia vášho čísla faxu.

  ID faxu

 • Názov faxu
 • Faxové číslo*

Upozornenie príjemcov faxu na váš názov faxu alebo faxové číslo.

  Využitie pamäte

 • Všetko prijať
 • Väčšinu prijať
 • Vyrovnané*
 • Väčšinu odoslať
 • Všetko odoslať

Nastavenie množstva vnútornej pamäte tlačiarne vyhradenej na faxovanie.

Poznámka:  Táto položka ponuky zabráni chybovým stavom vyrovnávacej pamäte a neúspešnému faxovaniu.

  Zrušiť faxy

 • Povoliť*
 • Nepovoliť

Zrušenie odchádzajúcich faxov pred ich odoslaním alebo zrušenie prichádzajúcich faxov pred dokončením tlače.

  Maskovanie faxových čísel

 • Vypnuté*
 • Zľava
 • Sprava

Určenie formátu maskovania čísla, na ktoré sa fax odosiela.

  Číslice na maskovanie

 • 0 – 58 (0*)

Stanovenie počtu číslic na maskovanie v čísle, na ktoré sa fax odosiela.

  Povoliť detekciu pripojenej linky

 • Zapnuté*
 • Vypnuté

Nastavenie detekcie pripojenia telefónnej linky k tlačiarni.

Poznámka:  Detekcia sa vykoná pri zapnutí tlačiarne a pred každým hovorom.

  Optimalizovať kompatibilitu faxu

Konfigurácia funkcie faxovania prostredníctvom tlačiarne na zaistenie optimálnej kompatibility s inými faxovými zariadeniami.

  Prenos faxu

 • T.38
 • Analógový
 • G.711
 • etherFAX

Nastavenie spôsobu prenosu faxu.

Poznámky:

 • Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, ak je v tlačiarni nainštalovaný licenčný balík etherFAX alebo Fax cez IP (FoIP).
 • Predvolené výrobné nastavenie sa môžu líšiť v závislosti od modelu tlačiarne.

Nastavenia HTTPS faxu

Poznámka:  Táto ponuka sa zobrazí iba v prípade, ak je Prenos faxu nastavený na etherFAX.

Položka ponukyOpis

Poznámka:  Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

  Adresa URL služby HTTPS

Zadajte adresu URL služby etherFAX.

  Server HTTPS proxy

Zadajte adresu URL servera proxy.

  Používateľ servera HTTPS proxy

Zadajte meno používateľa a heslo pre server proxy.

  Heslo servera HTTPS proxy

  Šifrovanie odosielania faxov

 • Vypnuté
 • Povolené*
 • Požadované

Povoliť šifrovanie odchádzajúcich faxových správ.

  Šifrovanie príjmu faxov

 • Vypnuté
 • Povolené*
 • Požadované

Povoliť šifrovanie prichádzajúcich faxových správ.

  Stav HTTPS faxu

Zobraziť stav komunikácie so službou etherFAX.

Nastavenia odosielania faxov

Položka ponukyOpis

Poznámka:  Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

  Rozlíšenie

 • Štandardné*
 • Jemné
 • Veľmi jemné
 • Ultra jemné

Nastavenie rozlíšenia naskenovaného obrázka.

Poznámka:  Vyššie rozlíšenie zvyšuje čas odosielania faxu a vyžaduje viac pamäte.

  Veľkosť originálu

 • [Zoznam formátov papiera] (Rôzne veľkosti*)

Stanovenie veľkosti zdrojového dokumentu.

  Orientácia

 • Na výšku*
 • Na šírku

Stanovenie orientácie zdrojového dokumentu.

Poznámka:  Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarní.

  Strany

 • Vypnuté*
 • Krátky okraj
 • Dlhý okraj

Zadanie orientácie pôvodného dokumentu pri skenovaní na oboch stranách dokumentu.

Poznámka:  Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarní.

  Typ obsahu

 • Text*
 • Text/fotografia
 • Fotografia
 • Grafika

Zlepšenie výsledného výstupu na základe obsahu zdrojového dokumentu.

  Tmavosť

 • 1 – 9 (5*)

Úprava tmavosti naskenovaného obrázka.

  Za PABX

 • Zapnuté
 • Vypnuté*

Nastavenie tlačiarne na voľbu faxového čísla bez čakania na rozpoznanie oznamovacieho tónu.

Poznámka:  Telefónna sieť PABX umožňuje prostredníctvom jedného prístupového čísla využiť viacero liniek pre externých volajúcich.

  Režim vytáčania

 • Tónové*
 • Pulzné

Určenie režimu vytáčania pre prichádzajúce a odchádzajúce faxy.

Rozšírené spracovanie obrázkov
Položka ponukyOpis

Poznámka:  Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

  Vyváženie farieb

 • Azúrová – červená
  • –4 až 4 (0*)
 • Purpurová – zelená
  • –4 až 4 (0*)
 • Žltá – modrá
  • –4 až 4 (0*)

Nastavenie intenzity farieb počas skenovania.

  Kontrast

 • Najlepšie pre obsah*
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Nastavenie kontrastu výstupu.

  Odstránenie pozadia

 • Úroveň
  • –4 až 4 (0*)

Nastavenie množstva pozadia viditeľného na skenovanom obrázku.

  Skenovať od okraja po okraj

 • Zapnuté
 • Vypnuté*

Umožnenie skenovania zdrojového dokumentu od okraja po okraj.

Ovládacie prvky správcu
Položka ponukyOpis

Poznámka:  Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

  Automatické opätovné vytáčanie

 • 0 – 9 (5*)

Úprava počtu pokusov o opätovné vytáčanie na základe úrovne aktivity faxových zariadení príjemcu.

  Frekvencia opätovného vytáčania

 • 1 – 200 min (3*)

Predĺženie doby medzi pokusmi o opätovné vytáčanie na zvýšenie šance úspešného odoslania faxu.

  Zapnúť funkciu ECM

 • Zapnuté*
 • Vypnuté

Aktivácia funkcie ECM pre faxové úlohy.

Poznámka:  Funkcia ECM zistí a opraví chyby v procese prenosu faxu spôsobené šumom telefónnej linky a slabou silou signálu.

  Zapnúť skenovanie faxov

 • Zapnuté*
 • Vypnuté

Faxové dokumenty skenované v tlačiarni.

  Ovládač na faxovanie

 • Zapnuté*
 • Vypnuté

Povolenie odosielania faxov ovládaču tlače.

  Povoliť možnosť Uložiť ako skratku

 • Zapnuté*
 • Vypnuté

Ukladanie faxových čísel ako skratiek v tlačiarni.

  Maximálna rýchlosť

 • 33600*
 • 14400
 • 9600
 • 4800
 • 2400

Nastavenie maximálnej rýchlosti odosielania faxu.

  Zapnúť skenovanie farebných faxov

 • Predvolene vypnuté*
 • Predvolene zapnuté
 • Nikdy nepoužiť
 • Vždy použiť

Povolenie skenovania faxov farebne.

  Automaticky konvertovať farebné faxy na čiernobiele

 • Zapnuté*
 • Vypnuté

Konverzia všetkých odchádzajúcich farebných faxov na čiernobiele.

  Potvrdiť faxové číslo

 • Vypnuté*
 • Zapnuté

Požiadanie používateľa o potvrdenie faxového čísla.

  Predvoľba vytáčania

Nastavenie predvoľby vytáčania.

Nastavenia príjmu faxov

Položka ponukyOpis

Poznámka:  Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

  Počet zvonení pred odpoveďou

 • 1 – 25 (3*)

Nastavenie počtu zvonení pre prichádzajúci fax.

  Automatické zmenšenie

 • Zapnuté*
 • Vypnuté

Zmenšenie prichádzajúceho faxu tak, aby sa prispôsobil veľkosti strany.

  Zdroj papiera

 • Zásobník [X]
 • Automaticky*

Nastavenie zdroja papiera na tlač prichádzajúceho faxu.

  Strany

 • Zapnuté
 • Vypnuté*

Tlač na obidve strany papiera.

  Oddeľovacie listy

 • Žiadne*
 • Pred úlohou
 • Po úlohe

Stanovenie, či vkladať prázdne oddeľovacie listy pri tlači.

  Zdroj oddeľovacích listov

 • Zásobník [X] (1*)

Stanovenie zdroja papiera pre oddeľovacie listy.

  Päta faxu

 • Zapnuté
 • Vypnuté*

Tlač informácií o prenose v spodnej časti každej strany prijatého faxu.

  Časová známka v päte faxu

 • Príjem*
 • Tlačiť

Tlač časovej známky v spodnej časti každej strany prijatého faxu.

Ovládacie prvky správcu
Položka ponukyOpis

Poznámka:  Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

  Zapnúť príjem faxov

 • Zapnuté*
 • Vypnuté

Nastavenie tlačiarne na príjem faxov.

  Zapnúť príjem farebných faxov

 • Zapnuté*
 • Vypnuté

Nastavenie tlačiarne na príjem farebných faxov.

  Povoliť identifikáciu volajúceho

 • Zapnuté
 • Vypnuté*

Zobrazenie čísla, z ktorého sa odosiela prichádzajúci fax.

  Blokovať faxy bez názvu

 • Zapnuté
 • Vypnuté*

Blokovanie prichádzajúcich faxov odosielaných zo zariadení bez uvedenej identifikácie stanice alebo identifikácie faxu.

  Zapnutá odpoveď

 • Všetky zvonenia*
 • Len jedno zvonenie
 • Len dve zvonenia
 • Len tri zvonenia
 • Len jedno alebo dve zvonenia
 • Len jedno alebo tri zvonenia
 • Len dve alebo tri zvonenia

Nastavenie špecifického typu zvonenia pre prichádzajúci fax.

  Automatická odpoveď

 • Zapnuté*
 • Vypnuté

Nastavenie tlačiarne na automatický príjem faxov.

  Posielanie faxov ďalej

 • Tlačiť*
 • Vytlačiť a poslať ďalej
 • Poslať ďalej

Stanovenie, či sa prijatý fax pošle ďalej.

  Poslať ďalej kontaktu

 • Cieľové miesto 1
 • Cieľové miesto 2

Stanovenie miesta na preposlanie prijatého faxu.

Poznámka:  Táto položka ponuky sa zobrazuje len vtedy, keď je položka Poslanie faxu ďalej nastavená na možnosť Vytlačiť a poslať ďalej alebo Poslať ďalej.

  Maximálna rýchlosť

 • 33600*
 • 14400
 • 9600
 • 4800
 • 2400

Nastavenie maximálnej rýchlosti prenosu faxu.

Nastavenia denníka faxov

Položka ponukyOpis

Poznámka:  Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

  Frekvencia denníka prenosov

 • Vždy*
 • Nikdy
 • Len v prípade chyby

Nastavenie, ako často má tlačiareň vytvárať denník prenosov.

  Činnosť denníka prenosov

 • Tlačiť
  • Vypnuté
  • Zapnuté*
 • E‑mail
  • Vypnuté*
  • Zapnuté

Odoslanie e-mailom alebo tlač denníka úspešných faxových prenosov alebo chýb počas prenosu.

  Denník chýb príjmu

 • Nikdy netlačiť*
 • Tlačiť pri chybe

Tlač denníka pri neúspešnom prijatí faxu.

  Automatická tlač denníkov

 • Zapnuté*
 • Vypnuté

Tlačiť všetku aktivitu faxu.

  Zdroj papiera denníkov

 • Zásobník [x] (1*)

Stanovenie zdroja papiera na tlač denníkov.

  Zobrazenie denníkov

 • Názov vzdialeného faxu*
 • Zadané číslo

Identifikácia odosielateľa prostredníctvom názvu vzdialeného faxu alebo čísla faxu.

  Zapnúť denník úloh

 • Zapnuté*
 • Vypnuté

Zobrazenie zhrnutia všetkých faxových úloh.

  Zapnúť denník hovorov

 • Zapnuté*
 • Vypnuté

Zobrazenie zhrnutia histórie zadávaných faxových čísel.

Nastavenia reproduktora

Položka ponukyOpis

Poznámka:  Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

  Režim reproduktora

 • Vždy vypnuté*
 • Vždy zapnuté
 • Zapnuté až do pripojenia

Nastavenie režimu reproduktora faxu.

  Hlasitosť reproduktora

 • Nízka*
 • Vysoká

Úprava predvolenej hlasitosti reproduktora.

  Hlasitosť zvonenia

 • Vypnuté*
 • Zapnuté

Povolenie hlasitosti vyzváňania.

Pomohol vám tento článok?
Top