Skip to Content Information Center
Lexmark MC3224

ponuka Konfigurácia

Položka ponukyOpis

Poznámka:  Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

  Konfigurácia USB

 • Zariadenie USB s technológiou PnP
  • 1*
  • 2

Zmeňte režim jednotky USB tlačiarne, aby ste zlepšili jej kompatibilitu s osobným počítačom.

  Konfigurácia USB

 • Skenovať do lokálnej jednotky USB
  • Zapnuté*
  • Vypnuté

Nastavenie toho, či sa ovládač zariadenia USB uvádza ako jednoduché zariadenie USB (jedno rozhranie) alebo ako zložené zariadenie USB (viacero rozhraní).

  Konfigurácia USB

 • Rýchlosť USB
  • Full
  • Automatický*

Nastavte port USB, aby fungoval plnou rýchlosťou, a vypnite jeho vysokorýchlostné možnosti.

  Konfigurácia zásobníkov

 • Prepojenie na zásobník
  • Automaticky
  • Vypnuté*

Nastavenie tlačiarne na prepojenie zásobníkov s rovnakými nastaveniami typu a veľkosti papiera.

Poznámka:  Táto položka ponuky je k dispozícii len na niektorých modeloch tlačiarní.

  Konfigurácia zásobníkov

 • Pri vložení zásobníka zobraziť hlásenie Zasúvací zásobník
  • Vypnuté
  • Len pre neznáme veľkosti*
  • Vždy

Zobrazí správu, aby ste vybrali formát papiera a typ po vložení zásobníka

  Konfigurácia zásobníkov

 • Vkladanie formátu A5
  • Krátky okraj
  • Dlhý okraj*

Určenie orientácie strany pri vkladaní papiera formátu A5.

  Konfigurácia zásobníkov

 • Výzvy na vloženie papiera
  • Automatický*
  • Manuálny podávač papiera

Nastavenie zdroja papiera, ktorý používateľ naplní po zobrazení výzvy na vloženie papiera.

  Konfigurácia zásobníkov

 • Výzvy na vloženie obálok
  • Automatický*
  • Manuálny podávač obálok

Nastavenie zdroja papiera, ktorý používateľ naplní po zobrazení výzvy na vloženie obálok.

  Konfigurácia zásobníkov

 • Postup pri výzvach
  • Vyzvať používateľa*
  • Pokračovať
  • Použiť aktuálny

Nastavenie tlačiarne na riešenie výziev na výmenu papiera alebo obálok.

  Správy

 • Strana nastavení ponúk
 • Denník udalostí
 • Zhrnutie denníka udalostí

Tlač správ o nastaveniach ponuky tlačiarne, stave a denníkoch udalostí.

  Počítadlá používania spotrebného materiálu

 • Vymazať históriu používania spotrebného materiálu

Vymazanie histórie používania spotrebného materiálu, napríklad zostávajúceho počtu strán alebo dní, na výrobné nastavenia.

  Počítadlá používania spotrebného materiálu

 • Obnovenie nastavení pre fixačnú jednotku
 • Obnovenie nastavení pre ITM

Vynulovanie počítadla po nainštalovaní novej kazety.

  Emulácie tlačiarne

 • Emulácia jazyka PPDS
  • Vypnuté*
  • Zapnuté

Nastavenie tlačiarne na rozpoznanie a používanie prúdu údajov jazyka PPDS.

  Emulácie tlačiarne

 • Emulácia jazyka PS
  • Zapnuté*
  • Vypnuté

Nastavenie tlačiarne na rozpoznanie a používanie prúdu údajov jazyka PS.

  Emulácie tlačiarne

 • Zabezpečenie emulátora
  • Časový limit stránky
   • 0 – 60 (60*)

Nastavenie časového limitu stránky počas emulácie.

  Emulácie tlačiarne

 • Zabezpečenie emulátora
  • Obnoviť nastavenia emulátora po úlohe
   • Zapnuté
   • Vypnuté*

Obnovenie nastavenia emulátora po skončení tlačovej úlohy.

  Emulácie tlačiarne

 • Zabezpečenie emulátora
  • Zakázať prístup k hláseniam tlačiarne
   • Zapnuté*
   • Vypnuté

Zakázať prístup k hláseniam tlačiarne počas emulácie.

  Konfigurácia faxu

 • Podpora zníženej spotreby faxu
  • Zakázať režim spánku
  • Povoliť režim spánku
  • Automaticky*

Nastavenie prepnutia faxu do režimu spánku vždy, keď to tlačiareň určí.

Poznámka:  Táto položka ponuky je k dispozícii len na niektorých modeloch tlačiarní.

  Konfigurácia tlače

 • Čiernobiely režim
  • Vypnuté*
  • Zapnuté

Tlač farebného obsahu v odtieňoch sivej.

  Konfigurácia tlače

 • Sútlač farieb
  • Vypnuté
  • 1
  • 2*
  • 3
  • 4
  • 5

Vylepšenie tlačeného výstupu na kompenzáciu nesprávneho zaregistrovania v rámci tlačiarne.

  Konfigurácia tlače

 • Zvýšenie ostrosti písma
  • 0 – 150 (24*)

Nastavenie hodnoty pre bodovú veľkosť textu, pod ktorou sa pri tlači údajov písiem použijú vysokofrekvenčné obrazovky.

Ak je napríklad hodnota 24, potom všetky písma s veľkosťou 24 bodov alebo menej použijú vysokofrekvenčné obrazovky.

  Operácie zariadenia

 • Tichý režim
  • Zapnuté
  • Vypnuté*

Prepnutie tlačiarne do prevádzky v režime Tichý režim.

Poznámka:  Zapnutie tohto nastavenia spomaľuje výkon tlačiarne.

  Operácie zariadenia

 • Ponuky panela
  • Zapnúť*
  • Vypnúť

Zapnutie prístupu k ponukám ovládacieho panela.

  Operácie zariadenia

 • Bezpečný režim
  • Vypnuté*
  • Zapnuté

Nastavenie tlačiarne na prevádzku v špeciálnom režime, v ktorom sa pokúša naďalej ponúkať čo najviac funkcií aj napriek známym problémom.

Ak je napríklad nastavená možnosť Zapnuté a zariadenie pre obojstrannú tlač nefunguje, tlačiareň vykoná jednostrannú tlač dokumentov, a to aj v prípade, ak úloha obsahuje obojstrannú tlač.

Poznámka:  Táto položka ponuky je k dispozícii len na niektorých modeloch tlačiarní.

  Operácie zariadenia

 • Vymazať vlastný stav

Vymazanie používateľom definovaných reťazcov pre Predvolené alebo Alternatívne vlastné správy.

  Operácie zariadenia

 • Vymazať všetky správy o inštalácii na diaľku

Vymazanie správ, ktoré boli nainštalované na diaľku.

Poznámka:  Táto položka ponuky je k dispozícii len na niektorých modeloch tlačiarní.

  Operácie zariadenia

 • Automaticky zobraziť chybové obrazovky
  • Zapnuté*
  • Vypnuté

Zobrazenie existujúcich chybových hlásení na displeji, keď tlačiareň bude neaktívna, na domovskej obrazovke na čas, ktorý sa rovná nastaveniu Časový limit obrazovky.

  Nastavenie inštalátora TPS

 • Preferencia frekvencie kalibrácie
  • Vypnuté
  • Najmenej úprav farieb
  • Menej úprav farieb
  • Normálne*
  • Presnejšie farby
  • Najpresnejšie farby

Nastavenie predvolenej frekvencie kalibrácie.

  Nastavenie inštalátora TPS

 • Plná kalibrácia

Spustenie plnej kalibrácie farieb.

  Nastavenie inštalátora TPS

 • Vytlačiť informačnú stránku TPS

Vytlačenie diagnostickej stránky, ktorá obsahuje kalibráciu snímača TPS.

  Konfigurácia skenera

 • Manuálna registrácia skenera
  • Rýchly test tlače

Vytlačenie stránky na rýchly test cieľa.

Poznámka:  Uistite sa, že odsadenie okrajov na cieľovej stránke je jednotné všade okolo cieľa. Ak nie je, môže byť nutné obnoviť nastavenie okrajov tlačiarne.

  Konfigurácia skenera

 • Manuálna registrácia skenera
  • Registrácia predného automatického podávača dokumentov
  • Registrácia zadného automatického podávača dokumentov
  • Registrácia plochého skenera

Manuálna registrácia plochého skenera a automatického podávača dokumentov po výmene automatického podávača dokumentov, skenovacieho skla alebo riadiacej jednotky.

  Konfigurácia skenera

 • Vymazanie okrajov
  • Vymazanie okrajov plochého skenera
   • 0 – 6 (3*)
  • Vymazanie okrajov automatického podávača dokumentov
   • 0 – 6 (3*)

Nastavenie veľkosti netlačiteľnej oblasti okolo automatického podávača alebo plochého skenera v milimetroch.

  Konfigurácia skenera

 • Vypnúť skener
  • Povolené*
  • Vypnuté
  • Automatický podávač dokumentov je vypnutý

Ak skener nefunguje správne, vypnite ho.

  Konfigurácia skenera

 • Zoradenie položiek vo formáte TIFF podľa veľkosti v bajtoch
  • Endianita procesora*
  • Little Endian
  • Big Endian

Zadanie poradia bajtov pre výstup skenovania vo formáte TIFF.

  Konfigurácia skenera

 • Presný počet riadkov na pás vo formáte TIFF
  • Zapnuté*
  • Vypnuté

Nastavenie hodnoty značky RowsPerStrip pre výstup skenovania vo formáte TIFF.

Pomohol vám tento článok?
Top