Skip to Content Information Center
Lexmark MC3224

Nastavenie faxu pomocou funkcie analógového faxu

Poznámky:

 • Táto funkcia je k dispozícii len v niektorých modeloch tlačiarní.
 • Niektoré pripojenia sú dostupné len v niektorých krajinách alebo regiónoch.
 • Ak je funkcia faxu zapnutá, ale nebolo dokončené jej nastavenie, Indikátor môže blikať červenou farbou.
 • Ak nemáte k dispozícii prostredie TCP/IP, na nastavenie faxu použite ovládací panel.

Výstraha – Riziko poranenia:  Ak chcete predísť strate údajov alebo poruche tlačiarne, počas aktívneho odosielania alebo prijímania faxu sa nedotýkajte káblov ani zobrazených častí tlačiarne.

  Používanie sprievodcu nastavením faxu v tlačiarni

  Poznámky:

  • Sprievodca nastavením je k dispozícii len v prípade, ak nie je nakonfigurovaný žiadny fax v zariadení, napríklad analógový fax, funkcia etherFAX alebo fax cez IP (FoIP).
  • Pred použitím sprievodcu skontrolujte, či je firmvér tlačiarne aktualizovaný. Ďalšie informácie nájdete v časti Aktualizácia firmvéru.
 1. Na domovskej stránke sa dotknite tlačidla Fax.

 2. Dotknite sa položky Nastaviť teraz.

 3. Zadajte názov faxu a dotknite sa tlačidla Ďalej.

 4. Zadajte číslo faxu a dotknite sa tlačidla Hotovo.

  Používanie ponuky Nastavenia v tlačiarni

 1. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Fax > Nastavenie faxu > Všeobecné nastavenia faxu.

 2. Nakonfigurujte nastavenia.

  Prostredníctvom nástroja Embedded Web Server

 1. Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

  Poznámky:

  • Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
  • Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.
 2. Kliknite na položky Nastavenia > Fax > Nastavenie faxu > Všeobecné nastavenia faxu.

 3. Nakonfigurujte nastavenia.

 4. Uložte zmeny.

Pomohol vám tento článok?
Top