Skip to Content Information Center
Lexmark MC3224

Ethernet

Položka ponukyOpis

Poznámka:  Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

  Rýchlosť siete

Zobrazenie rýchlosti aktívneho sieťového adaptéra.

  IPv4

 • Povoliť protokol DHCP
  • Zapnuté*
  • Vypnuté

Zapnutie protokolu DHCP.

Poznámka:  DHCP je štandardný protokol, ktorý serveru umožňuje dynamickú distribúciu adries IP a konfiguračných údajov klientom.

  IPv4

 • Nastaviť statickú adresu IP
  • IP adresa
  • Maska siete
  • Brána

Nastavenie statickej adresy IP tlačiarne.

  IPv6

 • Povoliť protokol IPv6
  • Vypnuté
  • Zapnuté*

Povolenie protokolu IPv6 v tlačiarni.

  IPv6

 • Povoliť protokol DHCPv6
  • Vypnuté*
  • Zapnuté

Povolenie protokolu DHCPv6 v tlačiarni.

  IPv6

 • Bezstavová automatická konfigurácia adries
  • Vypnuté
  • Zapnuté*

Nastavenie sieťového adaptéra na príjem vstupov automatickej konfigurácie adries podľa protokolu IPv6 zo smerovača.

  IPv6

 • Adresa DNS

Stanovenie adresy servera DNS.

  IPv6

 • Manuálne priradená adresa podľa protokolu IPV6

Priradenie adries podľa protokolu IPv6.

Poznámka:  Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarní.

  IPv6

 • Manuálne priradený smerovač podľa protokolu IPV6

Priradenie adresy smerovača podľa protokolu IPv6.

Poznámka:  Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarní.

  IPv6

 • Predvoľba adresy
  • 0–128 (64*)

Zadanie predvoľby adresy.

  IPv6

 • Všetky adresy podľa protokolu IPv6

Zobrazenie všetkých adries podľa protokolu IPv6.

  IPv6

 • Všetky adresy smerovača podľa protokolu IPv6

Zobrazenie všetkých adries smerovačov podľa protokolu IPv6.

  Sieťová adresa

 • UAA
 • LAA

Zobrazenie adries MAC tlačiarne: Adresa LAA a adresa UAA.

Poznámka:  Adresu LAA tlačiarne možno zmeniť manuálne.

  PCL SmartSwitch

 • Vypnuté
 • Zapnuté*

Nastavenie tlačiarne na automatické prepnutie na emuláciu jazyka PCL, keď to vyžaduje tlačová úloha, bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne.

Poznámka:  Ak je nastavenie PCL SmartSwitch vypnuté, tlačiareň neskúma prichádzajúce údaje a použije predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Nastavenie.

  PS SmartSwitch

 • Zapnuté*
 • Vypnuté*

Nastavenie tlačiarne na automatické prepnutie na emuláciu jazyka PS, keď to vyžaduje tlačová úloha bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne.

Poznámka:  Ak je nastavenie PS SmartSwitch vypnuté, tlačiareň neskúma prichádzajúce údaje a použije predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Nastavenie.

  Binárny jazyk PS pre Mac

 • Automaticky*
 • Zapnuté
 • Vypnuté

Nastavenie tlačiarne na spracovanie tlačových úloh v binárnom jazyku PostScript pre Macintosh.

Poznámky:

 • Pri nastavení Zapnuté sa spracúvajú tlačové úlohy v neupravenom binárnom jazyku PostScript.
 • Nastavenie Vypnuté filtruje tlačové úlohy prostredníctvom štandardného protokolu.

  Úsporné ethernetové pripojenie

 • Vypnuté
 • Zapnuté
 • Automaticky*

Zníženie spotreby energie, keď tlačiareň neprijíma žiadne údaje z ethernetovej siete.

Pomohol vám tento článok?
Top