Skip to Content Information Center
Lexmark MC3224

Bezdrôtové

Položka ponukyOpis

Nastavenie prostredníctvom mobilnej aplikácie

Konfigurácia bezdrôtového pripojenia pomocou aplikácie Lexmark Mobile Assistant.

  Nastavenie na paneli tlačiarne

 • Vybrať sieť
 • Pridať sieť Wi-Fi
  • Názov siete
  • Režim siete
   • Infraštruktúra
  • Zabezpečený bezdrôtový režim
   • Vypnuté*
   • WEP
   • WPA2/WPA – osobné
   • WPA2 – osobné

Určenie bezdrôtovej siete, ku ktorej sa pripája tlačiareň.

Poznámka:  Táto položka ponuky je k dispozícii na serveri Embedded Web Server ako Nastavenie bezdrôtového pripojenia.

  Wi‑Fi Protected Setup (WPS – nastavenie zabezpečenia siete Wi-Fi)

 • Spustenie stlačením tlačidla
 • Spustenie kódom PIN

Vytvorenie bezdrôtového pripojenia a aktivácia zabezpečenia siete.

Poznámky:

 • Pomocou metódy Spustenie stlačením tlačidla môžete pripojiť tlačiareň k bezdrôtovej sieti po stlačení tlačidiel na tlačiarni a prístupovom bode (bezdrôtovom smerovači) v rámci určeného času.
 • Pomocou metódy Spustenie kódom PIN môžete pripojiť tlačiareň k bezdrôtovej sieti po zadaní kódu PIN tlačiarne do nastavení bezdrôtového pripojenia prístupového bodu.

  Kompatibilita

 • 802.11b/g/n (2,4 GHz)
 • 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)*
 • 802.11a/n/ac (5 GHz)

Nastavte bezdrôtový štandard príslušnej bezdrôtovej siete.

Poznámka:  Siete 802.11a/b/g/n/ac (2,4 Ghz/5 GHz) a 802.11a/n/ac (5 GHz) sú dostupné len v niektorých modeloch tlačiarní.

  Zabezpečený bezdrôtový režim

 • Vypnuté*
 • WEP
 • WPA2/WPA – osobné
 • WPA2 – osobné
 • 802.1x – RADIUS

Nastavte typ zabezpečenia na pripojenie tlačiarne k bezdrôtovým zariadeniam.

  Režim overovania WEP

 • Automatický*
 • Otvorený
 • Zdieľaný

Nastavenie typu protokolu (WEP), ktorý používa tlačiareň.

Poznámka:  Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Zabezpečený bezdrôtový režim nastavená na možnosť WEP.

Nastaviť kľúč WEP

Nastavte heslo WEP na zabezpečené bezdrôtové pripojenie.

Poznámka:  Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Zabezpečený bezdrôtový režim nastavená na možnosť WEP.

  WPA2 – osobné

 • AES*

Povolenie bezdrôtového zabezpečenia cez funkciu WPA2.

Poznámka:  Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Zabezpečený bezdrôtový režim nastavená na možnosť WPA2 – osobné.

Nastaviť PSK

Nastavenie hesla pre zabezpečené bezdrôtové pripojenie.

Poznámka:  Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Zabezpečený bezdrôtový režim nastavená na možnosť WPA2/WPA – osobné alebo WPA2 – osobné.

  WPA2/WPA – osobné

 • AES*

Povolenie zabezpečenia bezdrôtového pripojenia štandardom WPA2/WPA.

Poznámka:  Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Zabezpečený bezdrôtový režim nastavená na možnosť WPA2/WPA – osobné.

  Režim šifrovania 802.1x

 • WPA+
 • WPA2*

Povolenie bezdrôtového zabezpečenia cez štandard 802.1x.

Poznámka:  Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Zabezpečený bezdrôtový režim nastavená na možnosť 802.1x – Radius.

  IPv4

 • Povoliť protokol DHCP
  • Zapnuté*
  • Vypnuté

Zapnutie protokolu DHCP.

Poznámka:  DHCP je štandardný protokol, ktorý serveru umožňuje dynamickú distribúciu adries IP a konfiguračných údajov klientom.

  IPv4

 • Nastaviť statickú adresu IP
  • IP adresa
  • Maska siete
  • Brána

Nastavenie statickej adresy IP tlačiarne.

  IPv6

 • Povoliť protokol IPv6
  • Zapnuté*
  • Vypnuté

Povolenie protokolu IPv6 v tlačiarni.

  IPv6

 • Povoliť protokol DHCPv6
  • Zapnuté
  • Vypnuté*

Povolenie protokolu DHCPv6 v tlačiarni.

  IPv6

 • Bezstavová automatická konfigurácia adries
  • Vypnuté
  • Zapnuté*

Nastavenie sieťového adaptéra na príjem vstupov automatickej konfigurácie adries podľa protokolu IPv6 zo smerovača.

  IPv6

 • Adresa DNS

Stanovenie adresy servera DNS.

  IPv6

 • Manuálne priradená adresa podľa protokolu IPV6

Priradenie adresy podľa protokolu IPv6.

Poznámka:  Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarní.

  IPv6

 • Manuálne priradený smerovač podľa protokolu IPV6

Priradenie adresy smerovača podľa protokolu IPv6.

Poznámka:  Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarní.

  IPv6

 • Predvoľba adresy
  • 0 – 128 (64*)

Zadanie predvoľby adresy.

  IPv6

 • Všetky adresy podľa protokolu IPv6

Zobrazenie všetkých adries podľa protokolu IPv6.

  IPv6

 • Všetky adresy smerovača podľa protokolu IPv6

Zobrazenie všetkých adries smerovačov podľa protokolu IPv6.

  Sieťová adresa

 • UAA
 • LAA

Zobrazenie adries sietí.

  PCL SmartSwitch

 • Zapnuté*
 • Vypnuté

Nastavenie tlačiarne na automatické prepnutie na emuláciu jazyka PCL, keď to vyžaduje tlačová úloha, bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne.

Poznámka:  Ak je nastavenie PCL SmartSwitch vypnuté, tlačiareň neskúma prichádzajúce údaje a použije predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Nastavenie.

  PS SmartSwitch

 • Zapnuté*
 • Vypnuté*

Nastavenie tlačiarne na automatické prepnutie na emuláciu jazyka PS, keď to vyžaduje tlačová úloha bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne.

Poznámka:  Ak je nastavenie PS SmartSwitch vypnuté, tlačiareň neskúma prichádzajúce údaje a použije predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Nastavenie.

  Binárny jazyk PS pre Mac

 • Automatický*
 • Zapnuté
 • Vypnuté

Nastavenie tlačiarne na spracovanie tlačových úloh v binárnom jazyku PostScript pre Macintosh.

Poznámky:

 • Pri nastavení Zapnuté sa spracúvajú tlačové úlohy v neupravenom binárnom jazyku PostScript.
 • Nastavenie Vypnuté filtruje tlačové úlohy prostredníctvom štandardného protokolu.
Pomohol vám tento článok?
Top