Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Nastavenie faxu

Poznámky:

 • Niektoré pripojenia sú dostupné len v niektorých krajinách alebo regiónoch.
 • Ak je funkcia faxu zapnutá, ale nebolo dokončené jej nastavenie, Indikátor môže blikať červenou farbou.
 • Ak nemáte k dispozícii prostredie TCP/IP, na nastavenie faxu použite ovládací panel.

Výstraha – Riziko poranenia:  Ak chcete predísť strate údajov alebo poruche tlačiarne, počas aktívneho odosielania alebo prijímania faxu sa nedotýkajte káblov ani zobrazených častí tlačiarne.

  Pomocou ovládacieho panela

 1. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek:

  Nastavenia > Zariadenie > Predvoľby > Spustiť úvodné nastavenie

 2. Tlačiareň vypnite, počkajte 10 sekúnd a potom ju znova zapnite.

 3. Na obrazovke Faxové nastavenia skonfigurujte nastavenia.

 4. Dokončite nastavenie.

  Prostredníctvom nástroja Embedded Web Server

 1. Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

  Poznámky:

  • Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
  • Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.
 2. Kliknite na položky Nastavenia > Fax > Nastavenie faxu > Všeobecné nastavenia faxu.

 3. Nakonfigurujte nastavenia.

 4. Uložte zmeny.

Pomohol vám tento článok?
Top