Skip to Content Information Center
Lexmark MS331

Lexmark MS331

יצירת קשר עם תמיכת הלקוחות

לפני שתפנה לתמיכת הלקוחות, ודא שברשותך הפרטים הבאים:

  • בעיית המדפסת
  • הודעת השגיאה
  • סוג דגם המדפסת והמספר הסידורי

בקר בכתובת http://support.lexmark.com לקבלת תמיכה בדוא"ל או בצ'אט, או עיין בספריית המדריכים, מסמכי התמיכה, מנהלי ההתקנים והורדות אחרות.

גם תמיכה טכנית טלפונית זמינה. בארה"ב או בקנדה, התקשר 1-800-539-6275. בארצות או אזורים אחרים, עבור אל http://support.lexmark.com.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top