Skip to Content Information Center
Lexmark MS331

Lexmark MS331

הצהרה על נדיפות

המדפסת מכילה סוגים שונים של זיכרון שיכול לאחסן הגדרות התקן ורשת ואת נתוני המשתמש.

סוג זיכרוןתיאור

זיכרון נדיף

המדפסת משתמש זמנית בזיכרון גישה אקראית (RAM) סטנדרטי כדי לאגור זמנית נתוני משתמש במהלך עבודות הדפסה פשוטות.

זיכרון לא נדיף

המדפסת עשויה להשתמש בשתי צורות של זיכרון לא נדיף: EEPROM ו- NAND (זיכרון הבזק). שני הסוגים משמשים כדי לאחסן הגדרות של מערכת ההפעלה, הגדרות התקן ופרטי רשת.

מחק התכנים של כל זיכרון מדפסת שמותקן בנסיבות הבאות:

  • המדפסת יוצאת משירות.
  • המדפסת מועברת למחלקה או למיקום אחרים.
  • המדפסת מקבלת שירות מאדם שאינו מתוך הארגון.
  • המדפסת מועברת מהחברה לצורך קבלת שירות.
  • המדפסת נמכרת לארגון אחר.
האם מאמר זה הועיל לך?
Top