Skip to Content Information Center
Lexmark MS431

Конфигуриране на тава

Елемент от менюОписание

Забележка:  Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.

  Осн.източник

 • Tray (Тава) [x] (1*)
 • Подаващо устройство
 • Ръчно под.х-я
 • Ръчно плик

Задава източника на хартия за всички задания за печат.

Забележка:  MP Feeder (Подаващо устройство) се появява само когато Configure MP (Конфигуриране на MP) е зададено на Cassette (Касета).

  Разм./вид х-я

 • Tray (Тава) [x]
 • Подаващо устройство
 • Ръчно под.х-я
 • Ръчно плик

Определя размера на хартията или вида на хартията, заредена във всеки източник на хартия.

  Смяна на размер

 • Off (Изкл.)
 • Letter/A4
 • Всички в списъка*

Указва на принтера да замени определен размер хартия, ако исканият размер не е зареден в нито един от източниците на хартия.

Забележки:

 • Изкл. изисква от потребителя да зареди искания размер на хартията.
 • Letter/A4 отпечатва документ с размер A4 на letter при зареждане на letter и задания с размер letter на хартия размер А4 при зареждане на А4.
 • All Listed (Всички в списъка) замества Letter/A4.

  Конф.подав. у-во

 • Cassette (Касета)*
 • Ръчен
 • Първи

Посочва на принтера кога да избере хартия заредена в многоцелевото подаващо устройство.

Забележки:

 • Когато е зададен на Cassette (Касета), принтерът третира многоцелевото подаващо устройство като тава.
 • Когато е зададен на Manual (Ръчно), принтерът третира многоцелевото подаващо устройство като устройство за ръчно подаване.
 • Когато е зададен на First (Първи), принтерът взима хартия от многоцелевото подаващо устройство до неговото изпразване, независимо от искания източник или размера на хартията.
Полезна ли ви беше тази статия?
Top