Skip to Content Information Center
Lexmark MS331

Lexmark MS331

טעינה במזין הרב-תכליתי

 1. פתח את המזין הרב תכליתי.

 2. הגמש, אוורר ויישר את קצוות הנייר לפני הטעינה.

 3. טען את הנייר כאשר הצד להדפסה פונה כלפי מעלה.

  הערות:

  • להדפסה חד-צדדית, טען נייר מכתבים עם הפנים כלפי מעלה כאשר הכותרת העליונה פונה לחלקה האחורי של המדפסת.
  • להדפסה דו-צדדית, טען נייר מכתבים עם הפנים כלפי מטה כאשר הכותרת העליונה פונה לכיוון חלקה הקדמי של המדפסת.
  • טען מעטפות עם הפנים כלפי מטה כאשר הדש מצד שמאל.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  אל תשתמש במעטפות עם בולים, מהדקים, לחצנים, חלונות, רפידות מצופות או חלקים נדבקים מעצמם.

 4. כוונן את מוביל הנייר כך שיתאימו לגודל הנייר שאתה טוען.

 5. בלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את סוג הנייר וגודל הנייר בתפריט Paper (נייר) בהתאם לנייר הטעון.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top